Arbetsmarknad

Många områden av samhället inom både privat och offentlig verksamhet påverkas av politiska strukturer och mekanismer. En utbildning i statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle är strukturerat och fungerar. Det ökade behovet av omvärldsanalys gör att intresset för att anställa statsvetare blir allt större även inom privat verksamhet.

Vad gör en statsvetare?

Studenter som tagit examen hos oss arbetar t.ex. som utredare, analytiker, jämställdhetskonsulter, utvecklingsstrateger, informatörer, rådgivare, kommunsekreterare, EU-tjänstemän, politiska sekreterare och FN-attachéer.

Vanliga arbetsplatser är statliga myndigheter (t.ex. Sida och Riksrevisionen), kommuner, ambassader, Sveriges riksdag, fackföreningar, tankesmedjor eller biståndsorganisationer. Några av våra studenter har också valt att fortsätta vid institutionen som lärare och forskare.

Bland våra alumner (tidigare studenter) återfinns också flera politiska reportrar, finansministrar, chefredaktörer, programledare och generaldirektörer, en talman i Sveriges riksdag – och två statsministrar! 

Undersökning visar att statsvetare får jobb

Under våren 2016 genomförde institutionen en enkätundersökning bland de alumner som tagit en examen med statsvetenskap som huvudämne, på grund- och avancerad nivå, mellan 2010 – 2015. Enkäten var uppdelad i två delar där den första delen undersökte alumnernas arbetssituation och den andra hur alumnerna värderar sin utbildning i arbetslivet, samt vilka faktorer (kopplade till utbildningen men även andra faktorer som personliga kontakter och tidigare arbetslivserfarenheter) de anser har varit viktiga för möjligheterna till jobb efter examen.

Undersökningen visade att de alumner som tog examen i statsvetenskap mellan 2010 – 2015 fick jobb snabbt efter avslutad utbildning, de flesta (77 %) inom 0 – 4 månader. Majoriteten (86 %) fick också statsvetenskapligt relevanta jobb. De vanligaste sektorerna där våra tidigare studenter arbetar är:

  • Statlig myndighet (44 %)
  • Kommun/landsting (14 %)
  • Privat sektor (14 %)
  • Akademin (5 %)
  • Icke-statlig organisation (5 %)
  • Politiskt parti/politisk organisation (4 %)
  • Tankesmedja (4 %)
  • Internationella organisationer (EU, FN, etc.) (3 %)
  • Media (2 %)

Praktik lyfts fram som mycket viktigt för möjligheterna till jobb efter examen. Av de respondenter som gjorde praktik under sina studier anger 90 % att denna erfarenhet har varit viktig i hög eller mycket hög utsträckning för möjligheterna till jobb. Många alumner framhåller också att kunskaper i metodologi värderas högt på arbetsmarknaden.

Läs hela rapporten: Alumnundersökning 2016 (794 Kb)

Se samtliga frågeställningar och resultat: Alumnundersökning 2016 - resultat (963 Kb)

Länkar

Nedan hittar du information som ger en vink om hur arbetsmarknaden ser ut för statsvetare.