Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten.

Kriser och krig är mycket speciella omständigheter för statlig styrning. Det brukar innebära att tjänstemän får ett större mandat och handlingsutrymme för att fatta beslut. Men samtidigt är det situationer som staten måste ta politiskt ansvar för, bland annat genom att tjänstemännens handlande genomsyras av demokratiska värderingar och av ett rättssäkert genomförande.

- Hur statlig styrning fungerar i svåra situationer är principiellt mycket intressant. I exempelvis väpnad strid är traditionell regelstyrning inte tillräcklig eftersom dessa situationer präglas av hög kontextuell osäkerhet och kräver därför mer anpassad styrning, säger Magna Robertsson.

Krigsdekorationer som styrmedel

I sin avhandling har hon tittat på hur veteranpolitiken och framförallt krigsdekorationer fungerar som styrmedel. Specifikt undersöks Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd som delas ut till svenska soldater och officerare för tapperhet i strid. Som styrinstrument är krigsdekorationer ett belöningssystem som talar till den militära professionens värde- och normsystem, i kontrast till ekonomiska belöningssystem, såsom lönebonusar.

- Eftersom krigsdekorationer talar till professionen på ett känslomässigt och etiskt plan blir det principiellt mycket intressant att titta på detta styrmedel. Tilldelningen av förtjänstmedaljen innebär att förebilder skapas och visar på vad soldaterna och officerarna ska sträva efter i sin yrkesroll. Men det visar också vad det är för handlingar som Försvarsmakten, och därmed även regeringen genom sin säkerhetspolitik, vill premiera.

Mjuk normstyrning

Magna Robertsson, doktor i statsvetenskap.

I avhandlingen utvecklar Magna Robertsson begreppet, och analysmodellen, mjuk normstyrning som styrform. Begreppet består av fyra analysnivåer som är politik, regelverk, professionsetik och policy. Genom att analysera dessa nivåer kan man se hur denna styrform fungerar. Professionsetiken har här en grundläggande funktion som bärare av normer och en omdömesförmåga för yrkesutövning.

- Mjuk normstyrning är ett sätt att påverka de professionellas värderingar och normsystem och är en subtil form av styrning som sker inom ramen för de professionellas autonomi, säger Magna Robertsson.

Krigssituationer inte ett laglöst tillstånd

Forskning kring beslutsfattande och styrning av krigssituationer tenderar att fokusera på tillfällen då det gått fel och lett till maktmissbruk eller övergrepp.

- Den här avhandlingen studerar istället erfarenheter från när någon agerat väl betraktat ur ett professionellt perspektiv. Den visar därför empiriskt att strid och krigsliknande situationer inte är ett laglöst tillstånd utan att det även då finns regler och normer kring vad man får och inte får göra, och även att etiken har en stor betydelse i handlingsutrymmet för enskilda tjänstemän, säger Magna Robertsson.

Läs mer om avhandlingen (länk till DiVA).