Statsvetarna Jon Nyhlén, Marta Reuter och Martin Qvist har yttrat sig över Tillitsdelegationens betänkande.

Tillitsdelegationen inrättades 2016 av regeringen och är en delegation med uppdrag att genomföra dels projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling när det gäller kommunal verksamhet, och dels projekt som omfattar hela styrkedjan. Det vill säga styrning från den nationella nivån till genomförandet i kommuner och landsting. I december 2017 fick Tillitsdelegationen ett tilläggsdirektiv med uppdrag att stödja statliga myndigheter att utveckla en tillitsbaserad styrning och ledning.

- Vi instämmer delvis i den problembild som utredningen beskriver kring styrningen av svensk statsförvaltning, men noterar samtidigt ett antal begränsningar både i tilläggsdirektiven och i utredningens fokus jämfört med ambitionerna i de ursprungliga kommittédirektiven, säger Jon Nyhlén, Marta Reuter och Martin Qvist.

Forskarna menar att utredningens fokus i huvudsak varit inomorganisatoriskt och att man i mycket hög utsträckning inriktat sig på aspekter som avser myndigheters interna organisation och arbetssätt.

- Detta får som konsekvens att de diskussioner som förs i utredningen, och de förslag som lyfts fram, i grunden vilar på idéer som är rådande i det nuvarande förvaltningspolitiska synsättet och som hämtats ur ett New Public Management inspirerat tankegods om hur organisationer bör ledas effektivt.

Därför menar de att de bärande argumenten som lyfts fram i huvudsak befinner sig inom ramarna för det rådande förvaltningsparadigmet. Det som föreslås är vissa justeringar samt betoning av vissa värden framför andra, snarare än en förändrad förvaltningspolitisk inriktning.

Fokus på myndigheter som service- och tjänsteproducenter

Betänkandet är inriktat på myndigheternas interna verksamhet och har i huvudsak ett fokus på myndigheters roll som service- och tjänsteproducent.

- Men det finns stora skillnader mellan myndigheter vad gäller uppdrag, organisation och typ av medborgarkontakter. Därför finns en risk att utredningens förslag kan passa sämre för myndigheter som inte stämmer in på denna serviceproducerande roll, poängterar Jon Nyhlén, Marta Reuter och Martin Qvist.

Centrala förvaltningsvärden saknas

Utredningen lyfter fram ett antal principer som varit vägledande och som sammanfattar vad tillitsbaserad styrning innebär. De värden som lyfts fram är tillit, medborgarfokus, helhetssyn, handlingsutrymme, stöd, kunskap, och öppenhet. Enligt forskarna saknas dock flera värden som är centrala för offentlig förvaltning och myndighetsutövning, framförallt rättssäkerhet och ansvar.

- Flera av argumenten kring utredningens principer kan rentav utmana eller stå i konflikt med ansvarsutkrävande och ett rättssäkerhetsperspektiv. Grunden för rättssäkerheten är att säkerställa att det finns stöd i lag för de beslut som fattas och att medborgare bedöms på ett likvärdigt och för medborgarna förutsägbart sätt.

Forskarna saknar också en tydlig definition av begreppet tillit.

- Detta är ett centralt värde som genomgående betonas i utredningen men som används på ett mångtydigt sätt.

Behov av ett helhetsgrepp

Utredningen presenterar tre huvudsakliga förslag som handlar om att skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter kring tillitsbaserad styrning, inrätta ett stöd till statliga myndigheter som ges som uppdrag till Arbetsgivarverket och en regeringsnära utvecklingsmiljö.

Forskarna är kritiska till förslaget om att Arbetsgivarverket ska stödja myndigheterna i arbetet med att utveckla den tillitsbaserade styrningen.

- Givet betänkandets fokus på intern ledning kan det förefalla logiskt att behandla detta som en arbetsgivarfråga. Men vi menar att frågan om statsförvaltningens styrning bör hanteras som en förvaltningspolitisk fråga och att det nu finns en unik möjlighet att ta ett helhetsgrepp genom att inrätta en särskild förvaltningspolitisk utvecklingsmyndighet. Dessa frågor har historiskt sett varit splittrade över flera olika myndigheter, vilket motverkar de mål om helhetssyn som utredningen förespråkar.

Läs remissen i sin helhet:

Med tillit följer bättre resultat - yttrande (24 Kb)