Syftet med projektet är att studera om, hur och när så kallade privat-offentliga partnerskap kan bidra till uppfyllandet av Agenda 2030. Privat-offentliga partnerskap (PPP) har på senare tid fått betydande uppmärksamhet på den globala nivån. Som en del av Agenda 2030 deklarerade FN:s medlemsländer att hållbar utveckling ska uppnås i partnerskap med flera aktörer, såsom stater, näringslivet, städer och civilsamhället. Men kan dessa partnerskap under Agenda 2030 bidra till förverkligandet av de globala målen? Hur ska de i så fall utformas? Resultaten kommer att ha betydelse för hur hur privat-offentliga partnerskap bör utformas och styras för att bidra till implementeringen av Agenda 2030.

Projektet är ett samarbete mellan Institutet för framtidsstudier och Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Faradj Koliev, fil.dr i statsvetenskap, deltar i projektet. Även forskare från Lunds universitet (docent Magdalena Bexell och docent Kristina Jönsson ) samt från Institute for Environmental studies på Vriije Universitet Amsterdam (fil dr Oscar Wiederberg och professor Philipp Pattberg) deltar i projektet.

Projektet beviljades medel ur Formas utlysning "Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen" med syfte att skapa forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030.

Projektets fullständiga titel: Transformativa partnerskap för hållbar utveckling: En analys av synergier, effektivitet och legitimitet av FNs partnerskap och samverkansinitiativ i förverkligandet av de globala målen och Agenda 2030.