Karin Bäckstrand.
Karin Bäckstrand är en av ledamöterna i Klimatpolitiska rådet.

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende expertorgan som utsågs av regeringen i december 2017. I rådet sitter bland andra Karin Bäckstrand professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning.

- Vår uppgift är att granska regeringens samlade politik och utvärdera om den uppnår det klimatpolitiska målet om noll utsläpp år 2045, berättar Karin Bäckstrand.

I den årsrapport som presenterats konstaterar rådet att Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat med 26 procent sedan 1990, men att minskningen har bromsat in sedan 2014. Klimatpolitiska rådet ger ett antal rekommendationer till regeringen.

- En av våra rekommendationer är att klimataspekten ska tas med i konsekvensbedömningar i alla politiska förslag som regeringen för fram, säger Bäckstrand. Det blir ett sätt att föra in klimatfrågan i alla politikområden.

Andra förslag som de även för fram är att undantag i koldioxidbeskattningen avskaffas och att arbeta proaktivt inom EU för skärpningar av handelssystemet.

Transportsektorn i fokus för årets rapport

- Transportsektorn står för en tredjedel av landets samlade utsläpp och är den enda sektorn där regeringen satt ett delmål till 2030. Då ska man ha minskat utsläppen med 70 procent. Men om vi fortsätter med den politik vi för nu så kommer vi bara nå en minskning med 35 procent.

Rådet pekar på brister i hur transportsektorn styrs. Exempelvis motverkar de nuvarande transportpolitiska målen klimatmålen. I rapporten presenteras tio rekommendationer för att uppnå fossilfria transporter.

- Några av rekommendationerna vi ger är att man ska sluta subventionera bilägande, bilkörning och parkering. Vi föreslå också att sätta ett stoppdatum för användningen av fossila drivmedel, säger Karin Bäckstrand.

Rapporten finns att ladda ner på Klimatpolitiska rådets hemsida.