Under de dryga 50 år som förflutit sedan miljöproblemen först uppmärksammades har en omfattande grön omställningsprocess påbörjats i de flesta länder i världen. Internationella organisationer och miljöavtal har utformats, stater har inrättat miljöpolicys, miljölagar och miljöförvaltningar, gröna partier och intresseorganisationer har vuxit fram, medborgare har utvecklat gröna attityder och beteenden, och på marknaden har gröna jobb, gröna företag och gröna innovationer sett dagens ljus.

Den stora gröna omställningen

Detta projekt har som övergripande målsättning att studera ”den stora gröna omställningen” av politik, marknader och civilsamhälle som har pågått i de flesta av världens länder sedan 1960-talet som en respons på accelererande miljöproblem och övergången till Anthropocen – en geologisk epok som domineras av mänskliga aktiviteter.

Projektet syftar till att kartlägga, förklara och förstå konsekvenserna av hur olika samhällen har svarat på miljöproblemens utmaningar i ett longitudinellt och jämförande perspektiv. Projektet har tre övergripande frågeställningar:

1) på vilket sätt har olika samhällen svarat på miljöproblem?

2) vad förklarar skillnader mellan länder och tidsperioder i hur samhällen svarar på miljöproblem?

3) vilken roll spelar olika typer av responser för samhällets förmåga att lösa miljöproblem?

 

Läs mer om projektet här