Böcker

Maktens former - tretton essäer om politik, Hjalmarsson & Högberg, 2012.

Dagbok 2008 - ett år som åttioåring. Hjalmarson & Högberg, 2009.

Statsministern. Från Tage Erlander till Göran Persson. Gidlunds förlag, Stockholm 2007

Politikens ramar och aktörer. En vänbok till Ingvar Carlsson (red). Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 2004

Sveriges statsminister och EU. Ett halvår i centrum, Hjalmarson & Högberg, 2002.

Sverige i min spegel, Hjalmarsson & Högberg Bokförlag, 2000

Referendums and the Parliamentary System. A comparative analysis of the EU-referendums in the Nordic Countries in the autumn of 1994 ( Sw. 1997)

Amerikabilder. Anteckningar om USA från 50-tal till 90-tal. Natur och kultur, Stockholm 1994.

Spänningar. Finland speglat i en familj. Alba, Stockholm 1987 (Fi. 1989).

I välfärdstatens tjänst. Tage Erlander 1946-1969. Tiden, 1986.

Studentmakt och statsmakt. Tre studier i svensk politik. Publica, 1979.

Mellan samlingsregering och tvåpartisystem: Den svenska regeringsfrågan 1945-1960. Albert Bonniers förlag, Stockholm 1968.

Kooperativa förbundet 1899-1929, en organisationsstudie, Stockholm 1960.

Andra publikationer

1993

Den offentliga sektorns utveckling - tillbakablickar och framtidsperspektiv. I blickpunkten. Tidskriften från arbetsgruppen för forskningsfrågor inom civildepartementet, 1/1993

Editor of EG och våra grundlagar. Betänkande av Grundlagsutredningen inför EG, SOU l993:14

Den svenska grundlagen inför EG. Sterzel, F. (ed.), EG och den svenska grundlagen - en förbundsstat i vardande, Rättsfondens skriftserie, 29.

Tidningsartiklar

"Fel binda partierna", Dagens Nyheter 16/1

"Låt m och s regera ihop", Dagens Nyheter 16/3

"EG-anslutning med förpliktelser", Svenska Dagbladet 23/3

"Många missförstånd och olustiga drag i debatten", Svenska Dagbladet 31/3

"Svårt upphäva EG-rätt", Dagens Nyheter 11/5

"Folkomröstning först 1995", Dagens Nyheter 28/10

1994

Editor of Suveränitet och demokrati. Betänkande av EG-konsekvensutredningarna: Subsidiaritet, SOU 1994:12

Olof Palme, Svenskt Biografiskt lexikon Bd 28

Olof Palme, Ein schwedischer Politiker als moralische Instanz. Berking, H., Hitzler,R. and Neckel, S (eds.), Politikertypen in Europa, Fischer

Tage Erlander, Wilsford, D. (ed.), Political Leaders of Contemporary Europe. A Biographical Dictionary, Greenwood Press

Olof Palme, Ibidem

Notes on the Preliminaries of a Swedish EU-referendum, paper presented at European Consortium for Political Research Madrid joint sessions of workshops 1994

Internationalisering och partiförsvagning, IVA (ed.) Makten över framtiden - tolv inlägg om långsiktiga politiska beslut.

EU och subsidiaritetsprincipen, Nordisk Administrativ Tidskrift nr 4

Tidningsartiklar

"Vänta med EU-debatten", Dagens Nyheter 18/5

"Avhopp mot reglerna", Dagens Nyheter 23/6

"Uteslut inte framtida samarbete", Dagens Nyheter 22/9

"Bryssel bestämmer inte allt", Dagens Nyheter 10/10

"EU-medlemskap en vinst för demokratin", Dagens Nyheter 20/10

1995

En amerikansk president och en svensk statsminister: Harry S Truman och Tage Erlander, Statsvetenskaplig Tidskrift, nr 1

Statsvetenskapliga Förbundet 25 år, Politologen, nr 3

Tidningsartiklar

"Mättnad uppstod. Olof Ruin och Herbert Tingsten", Dagens Nyheter 24/5

"Små staters makt fara för EU", Dagens Nyheter 22/5

"Partiledarvalet ett lotteri", Dagens Nyheter 2/9

"Nytt läge ger ny folkomröstning", Dagens Nyheter 15/10

"Ingvar Carlsson misskötte plantskolan", Dagens Nyheter 4/12

1996

Statsvetarens roller, Politologen, nr 1

Sweden: the referendum as an instrument for defusing political issues, Gallagher,M., and Uleri, P. V. (eds.) The Referendum Experience in Europe, Macmillan

Sweden: From Stability to Instability?, Blondel, J., and Cotta, M.(eds.) Party and Government. An Inquiry into the Relationship between Governments and Supporting Parties in Liberal Democracies, Macmillan

De nordiska EU-folkomröstningarna hösten 1994 och parlamentens ställning, paper presented at The Nordic Political Science Association congress in Helsinki 1996

Den ifrågasatta staten, Det 34:de nordiska juristmötet, Stockholm den 21-23 augusti 1996

Préface, René‚ Descartes "Aux sources de la philosophie moderne", Colloque franco-suédois Stockholm septembre 1996, HSFR

Tidningsartiklar

"Tyskland åter ett kraftcentrum", Svenska Dagbladet 19.1.

"Närhet och distans", om Olof Palme, Dagens Nyheter 25. 2.

1997

Folkomröstningar och demokrati, Finska Vetenskaps-Societetens årsbok

Suède, Rideau,J. ( edit.) Les états membres de l'Union Européenne, Adaptations - Mutations - Resistances, L.G.D.J.

Folkomröstningar och parlamentarism. En jämförande analys av EU-folkomröstningarna i Norden hösten 1994, SOU 1997:56, Bilaga

Utvecklingen inom humanistisk forskning, Röster om humaniora, Forskningsberedningens skrift nr 1, 1997, Regeringskansliet

Den centrala politiska makten, Röster om samhällsvetenskap, Forskningsberedningens skrift, nr 2, 1997, Regeringskansliet

Den ifrågasatta staten, Finsk tidskrift 1997, h.1

Tidningsartiklar

"Reformera folkomröstningarna", Dagens Nyheter 16.4.

"S-kongressen får inte binda Sverige", Dagens Nyheter 26. 5.

"Ytliga och hafsiga utredningar", Dagens Nyheter 18.9.

"Rimligt kringgå svag EMU-omröstning", Dagens Nyheter 13 .10

1998

"Berättelse och systematik. Närhet och distans. Två biografierfarenheter",
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Konferenser 41, Stockholm 1998 ss 31-37

Le elezione in Svezia, Labour. Idee e documenti del socialismo nel mondo 1998, Nu 5

Tidningsartiklar

"Populism att kräva kommissioner", Dagens Nyheter 13.2.

"En övertolkning", Dagens Nyheter 20.3.

"Låt partierna göra upp efter valet", Dagens Nyheter 27.07

"Oansvarigt ange regeringspartner", Dagens Nyheter 22.08

"S riskerar nytt ras i opinionen", Dagens Nyheter 25.09

"Ideologisk splittring i regeringen", Dagens Nyheter, 22.12

1999

Rev. of Erik Allardt, The History of the Social Sciences in Finland 1828-1918, Acta Sociologica, No.2

"Bo Särlvik", Kungl. Vitterhets och Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1999. ss. 26-30

Trettio år som handledare, En genomlysning av svensk forskarutbildning, Sveriges Universitets-& Högskoleförbund, Januari

Bertil Ohlin, Tage Erlander och författningsuppgörelsen 1967, H. Holmberg ( ed.) Globalisering. ideologi och nationell politik, Gidlunds

Finlandsbilden i Sverige. T.Suominen and A. Björnsson (eds.) Det hotade landet och det skyddade, Atlantis

Tidningsartiklar

"Persson har misslyckats som ledare", Dagens Nyheter 17/4 1999

"Miljöpartiet agerar odemokratiskt", Dagens Nyheter 8/6 1999

"Folkomröstning demokratiskt problem", Dagens Nyheter 5/12 1999

2000

Folkomröstningars begränsade värde, E. Ljungberg (ed. ) Folkomröstning - en lokal fråga?, Demokratinstitutet 2000.

Finland, Sverige och Europeiska Unionen. Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2000, Svenska litteratursällskapet i Finland (ed. ) Historiska och Litteraturhistoriska Studier, vol. 75, Helsinki 2000.

Sweden: Managing coalition, R. Rose (ed.) Parliamentary Affairs. A Journal of Comparative Politics, Vol 53:4, Oxford.

The Eurpeanization of Swedish Politics, L. Miles (ed.) Sweden and the European Union Evaluated, Continuum

Tidningsartiklar

"Folkomrösta om EMU 2001", Dagens Nyheter 18/3 2000

2001

"Managing Coalition Governments: The Swedish Experience", Parliamentary Affairs. A Journal of Comparative Politics, Vol 53:No 4, pp 710-720 (October 2000)

"Ett försvar för de svagare samhällsskikten är för allas bästa" in Analys och Passion. Tankar inför en ny tid, (L. Josefsson ed), Hjalmarson & Högberg Bokförlag 2001, pp 55-69

"En svåger" i Vårt behov av Olof. En vänbok till Olof Lagercrantz 90-årsdag, Wahlström & Widstrand 2001, pp. 183-188

"Thorbjörn Fälldin som statsminister" i Maktskifte. Regeringen Fälldin och den politiska miljön i 1970-talets Sverige (N. Åsling ed), Ekerlids förlag 2001, pp 255-265

Tidningsartiklar

"Palme hade varit för EU-medlemskap", Dagens Nyheter 27/2 2001

"Upprepa inte dagens halvmesyr", Dagens Nyheter 2/9 2001

2002

Tidningsartiklar

"Låt grupp av länder leda EU-arbetet", Dagens Nyheter 29.5 2002

"Avgå efter valet, Göran Persson", Dagens Nyheter 18/8 2002

"S kan söka samarbete med mitten", Dagens Nyheter 24/9 2002

"Fokets utslag behöver inte följas", Dagens Nyheter 27/11 2002

2003

"Political Science on the Periphery: Sweden", The Annual Review of Political science, 2003:6. pp 41-54 (2003)

"Att skriva biografier om nutida politiker", Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 2003, ss. 116-122

"Den svenska statsvetenskapen - ett personligt perspektiv", Politologen våren 2003, ss 5-16.

Tidningsartiklar

"Ny folkomröstning möjlig efter 2006", Dagens Nyheter 4/1 2003

"Viktigt med högt valdeltagande", Sydsvenska Dagbladet Snällposten 14/2 2003

"Ny karriär hämmar statsministern", Dagens Nyheter 20/04 2003

"Pagrotsky flyttas till ny statsrådspost", Dagens Nyheter 21/9 2003

2004

"Statsministerämbetets förändring", i Olof Ruin (red) Politikens ramar och aktörer. Femton uppsatser om vårt politiska system tillägnade Ingvar Carlsson, ss. 46-55. Hjalmarson & Högberg, 2004

"Talmannen och regeringsbildningen", i Talmannens roll och förändring. Från Henry Allard till Birgitta Dahl, Kerstin Stigmark (red), ss 21-29. Riksbankens jubileumsfond & Gidlunds förlag.

Tidningsartiklar

"Tvinga statsråden till Riksdagshuset" Dagens Nyheter 18/1 2004

"Låst läge om ny författning", Sydsvenska Dagbladet Snällposten 6/2 2004

"Ny folkomröstning blir mycket svårtolkad", Dagens Nyheter 2/5 2004

"Besluta om EU-grundlagen först efter valet 2006",

Dagens Nyheter

18/12 2004