Kontaktuppgifter

Forskningsinriktning

Foto: Peter Frantzell
Foto: Peter Frantzell

Sedan många år bedriver jag forskning kring kön, makt och politik i vid mening; kvinnors materiella, levda villkor i det svenska samhället, inte minst utsattheten för mäns våld; kvinnors organisering, representation och inflytande på olika nivåer; statens hållning till resursfördelning och intressekonflikter, särskilt jämställdhetspolitikens implikationer för i första hand kön, men också för klass och (hetero)sexualitet. Perspektivet är huvudsakligen svenskt, med utblickar mot Norden. Empirin är inskriven i en feministisk teoriram, vilket betyder att kön betraktas som en organiserande och meningsskapande kategori i samhället. De analytiska problem som står i fokus handlar om synen på politik, demokratins villkor, det kollektiva handlandets betydelse samt olika uttryck för makt och motstånd.

Nuvarande forskning är inriktad mot frågor kring säkerhetspolitik, krig, våld och globalisering, mer konkret mot Sveriges fredsbevarande insatser i världen samt Försvarsmaktens inställning till kön, kropp och (hetero)sexualitet.

Sedan 2012 är jag även med i ett forskningsprojekt, Critical Studies on Gender Equality - Theorising Politics and Practice, som finansieras av Vetenskapsrådet och som löper till 2016. Vi är åtta forskare sammanlagt från olika discipliner, med docent Malin Rönnblom, Umeå universitet, som ledare. I detta projekt studerar jag Feministiskt Initiativ som kommunpolitisk aktör i Simrishamn 2010-2014. En bok på temat kom ut i april 2016.

 

Nyckelord

Kropp och nation, kvinnors organisering, demokrati, svensk jämställdhetspolitik, säkerhetspolitik, krig, mäns våld mot kvinnor, feministisk teori.

Uppdrag

Styrelseordförande i nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet (1997 - 2000; ledamot 2001 - 2003). Sekretariatet, som invigdes den 8 mars 1997, har till uppgift att utreda, skapa opinion, stimulera och informera om genusforskning i Sverige.

Professor II i vid Senter for Kvinne- og kjønnsforskning i Oslo (20%) 1999 - 2004

Medlem i redaktionsrådet för Politisk filosofi 1997 -

Ledamot i gruppen för fackboksgranskning, Statens Kulturråd, 2004 - 2007

Ledamot i Högskoleverkets jämställdhetsråd 2005 - 2007

Ledamot i Försvarshögskolans styrelse 2010 - 2013

Ledamot i Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter 2016 -