Kontaktinformation

Forskningsområden

 

Jon Nyhlén är doktor i statsvetenskap. Nyhlén disputerade 2011 med en avhandling om friskoleteblering och styrning. I avhandlingen undersöktes hur olika styrideal vilka framträder i den kommunala styrningen av skolsystemet påverkar relationen mellan olika aktörer i det lokala skolsystemet.

Nyhléns forskningsintresse rör främst lokalpolitik med särskilt fokus på kommunala beslutsprocesser samt organisations- och styrningsfrågor i kommuner.


Pågående forskning

Den pågående forskningen kan sammanfattas i tre olika delområden:

- Lokal integrations- och migrationspolitik. Inom detta delområde riktas särskilt intresse mot att bland annat förklara variationer i kommunalt flyktingmottagande, främlingskritiska partier påverkan på lokalt flyktingmottagande samt konsekvenser av den sk. "etableringsreformen" och betydelsen av lokala arbetssätt för integration av nyanlända.

- Lokal skolpoltik.  Där riktas ett särskilt fokus mot frågor som rör lokala skolmarknader, kvalitetsgranskning av skolor samt konsekvenser av friskolekonkurser.

- Nätverk som styrform. Inom detta delprojekt studeras de s.k. Älvgrupperna. Fokus riktas mot hur samverkan mellan privata och offentliga aktörer fungerar som verktyg för risk- och krishantering vid höga vattenflöden i reglerade älvar.

Inom ramen för detta tema studeras också elförsörjning genom projektet STYREL vilket finansieras av Energimyndigheten. Projektet pågår mellan 2015-2018  och där studeras samverkan samt beslutsfattande mellan myndigheter, organisationer och företag i prioritering av elanvändare.


Undervisning

Undervisar, handleder och examinerar på alla grundutbildningsnivåer.

Undervisar också på Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.


Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lidén, G. & Nyhlén, J. (2016). Structure and Agency in Swedish Municipalities’ Reception of Unaccompanied Minors. The Journal of Refugee Studies, vol. 29: 1, ss. 39-59.  

Lidén, G. & Nyhlén, J. (2015). Reception of refugees in Swedish municipalities : evidences from comparative case studies. Migration and Development, vol. 4: 1, ss. 55-71.  

Lidén, G. , Nyhlén, J. & Nyhlén, S. (2015). Forced cooperation from above : The case of Sweden's establishment reform. Policy Studies, vol. 36: 5, ss. 468-486.  

Nyhlén, J. & Lidén, G. (2014). Methods for analyzing decision-making : a framework approach. Quality and quantity, vol. 48: 5, ss. 2523-2535.  

Lidén, G. & Nyhlén, J. (2014). Explaining Local Swedish Refugee Policy. Journal of International Migration and Integration, vol. 15: 3, ss. 547-565.  

Bolin, N. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2014). Do Anti-immigration Parties Matter? The Case of the Sweden Democrats and Local Refugee Policy. Scandinavian Political Studies, vol. 37: 3, ss. 323-343.  

Monografier

Nyhlén, J. (2011). Styrideal och konflikt : Om friskoleetablering i tre norrländska kommuner. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 104)  

Kapitel i böcker

Lidén, G. & Nyhlén, J. (2015). Lokalt flyktingmottagande : strukturer, aktörer och processer. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur.

Nyhlén, J. (2013). Lokala och regionala skolmarknader. : Den svenska skolan efter 1980- och 1990-talets reformförändringar. I Regioner, regionalism och entreprenörskap : Festskrift till Marie-Louise von Bergmann-Winberg. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 151-164.

Nyhlén, J. (2013). Kommunen och skolmarknaden : - Strategier och förhållningssätt. I När förvaltning blir business : - Marknadiseringens utmaningar för demokratin och välfärdsstaten. Linköping : Linköping University Electronic Press. S. 153-168.  

Nyhlén, J. (2011). En marknad för entreprenörer : skolreformens konsekvenser. I Politikens entreprenörskap : kreativ problemlösning och förändring. Stockholm : Liber. S. 157-175.

Samlingsverk (redaktör)

Olausson, P. (red.) & Nyhlén, J. (red.) (2013). Regioner, regionalism och entreprenörskap : Festskrift till Marie-Louise von Bergmann-Winberg. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Rapporter

Lidén, G. , Nyhlén, J. & Wallman-Lundåsen, S. (2012). Engagemang och motivation bland politiker i Västernorrlands landstingsfullmäktige. Sundsvall : Avdelningen för statsvetenskap, Mittuniversitetet  

Övrigt

Bolin, N. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2014). SD har makt över lokal flyktingpolitik (Dagens Samhälle)