Projektets webbplats: act-sweden.se

Parisavtalet lyfter fram vikten av frivilliga klimatåtaganden från icke-statliga (företag, civilsamhället) och subnationella aktörer (städer, kommuner, regioner) i en samhällelig klimatomställning. Ett skifte från reglering till frivillighet kan observeras i FN:s klimatkonvention (UNFCCC) där stater i högre grad styr genom att mobilisera och koordinera icke-statliga aktörer mot gemensamma mål inom sektorer som förnybar energi, transport, jordbruk. Sveriges politiska mål att bli världens första fossilfria välfärdsstat illustrerar denna nya form av klimatstyrning. Detta projekt bidrar till forskningsfronten genom att undersöka den roll Sverige spelar i landskapet av nationella och transnationella klimatinitiativ med olika konstellationer av företag, städer och civilsamhälle. Projektet kommer att kartlägga klimatinitiativ där svenska privata och offentliga aktörer samverkar, utvärdera deras effektivitet och legitimitet, undersöka de politiska effekterna av ett tätare samarbete mellan staten och icke-statliga aktörer, samt att ta fram policy rekommendationer för hur frivilliga initiativ kan bidra till samhällets klimatomställning. Projektet kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder såsom enkäter, nätverksanalys, semistrukturerade intervjuer, och diskursanalys för att generera nya empiriska och teoretiska insikter om hur stater och icke-statliga aktörer kan mobilisera för en transformation till ett fossilfritt samhälle.

Kontakt: Karin Bäckstrand