Kursen Yrkesförberedande praktik (SV300P), 30 hp, är en möjlighet för studenter som läser fristående kurser att till sina teoretiska studier få praktisk arbetslivserfarenhet (om du läser något av våra program, se information angående praktik här). Kursen består av två delar: en praktikdel på 22,5 hp och en seminariedel på 7,5 hp. Kursen syftar till att ge studenten praktisk erfarenhet av hur olika teorier och metoder kan tillämpas inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer, samt ge en kort men kvalificerad kontakt med arbetslivet som kan vara till hjälp i det framtida yrkesvalet.

Ansökan

Du ansöker till praktikkursen genom att fylla i detta ansökningsformulär. Praktikplatsen söker du själv.

Obs! Om du vill åberopa utländska meriter måste du skicka in dessa handlingar separat till studievagledare@statsvet.su.se senast sista ansökningsdag.

Ansökan till VT18

Ansökan inför VT18 är öppen 15 september till 16 oktober.

Antagning & urval

För att vara behörig till kursen Yrkesförberedande praktik, 30 hp, krävs minst 150 hp på grundnivå inklusive Statsvetenskap I, II och III (90 hp) eller motsvarande.

Urvalet görs baserat på de åtta bästa delkursbetygen (60 högskolepoäng) från Statsvetenskap I, II och III eller motsvarande.   

En förutsättning för att kunna bli antagen till kursen är att själv ha ordnat en praktikplats. Dessutom ska en praktiköverenskommelse mellan företrädare för praktikplatsen och studenten vara godkänd av praktikkoordinatorn. En förutsättning för att praktiköverenskommelsen godkänns är att praktikplatsen har relevans för utbildningen och ger möjlighet att skriva en praktikrapport. Det ska också framgå av praktiköverenskommelsen att det är kvalificerade arbetsuppgifter. Praktiken ska vara oavlönad.

Anvisningar för praktikrapport och intyg ht17 (11 Kb) . En godkänd praktikrapport är ett villkor för att få poäng för kursen ”Yrkesförberedande praktik” inrapporterade i Ladok.

Praktiköverenskommelse

Studenter som avser påbörja sin praktikperiod på höstterminen ska ha lämnat in en praktiköverenskommelse till praktikkoordinatorn senast vecka 24. För de som avser påbörja sin praktikperiod på vårterminen krävs att en överenskommelse inkommer senast vecka 50.

Blanketten finns på svenska (se filen ”Överenskommelse”) och en på engelska (se filen ”Agreement”) version.

Tänk på att det under semestertider tar längre tid innan signerade praktiköverenskommelser kan undertecknas av praktikkoordinatorn.

Signerade praktiköverenskommelser skall skickas i original till praktikkoordinatorn på följande adress (märk kuvertet med ”Praktik”):

Statsvetenskapliga institutionen
Att: Lenita Freidenvall
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Det går också bra att lämna praktiköverenskommelsen i Lenita Freidenvalls postfack i postrummet på plan F7 (till vänster om hissarna).

Observera att endast komplett ifylld praktiköverenskommelse skrivs under och behandlas.

Registrering & försäkring

Inskickad och godkänd praktiköverenskommelse fungerar också som underlag för registrering på kursen ”Yrkesförberedande praktik”.

För dig som gör praktik utomlands utgör praktiköverenskommelsen en förutsättning för att du är försäkrad genom Student UT. Försäkringskortet utfärdas inte automatiskt utan studenter måste själva ansöka om försäkringen i god tid före praktikperioden. Kontakta studievägledaren för mer information och ansökan om Kammarkollegiets Student UT-försäkring.

Länk till Kammarkollegiet

Om praktikplatsen ligger i Europa är det viktigt att förutom studentförsäkringskortet ta med Försäkringskassans sjukförsäkringskort (beställs hos Försäkringskassan).
För praktik i Sverige gäller den vanliga studentförsäkringen, precis som vid andra studier.

Observera att praktik utomlands i vissa fall kräver visum. Studenter som ska praktisera utomlands ansvarar själva för att kontrollera om visum krävs för praktik i det aktuella landet samt att ordna visum i de fall där detta krävs.

Kursplan

Yrkesförberedande praktik, 30 hp

Schema

Schema VT18 (TimeEdit)

Övrig information

Praktiken ska vara oavlönad.

Praktiken får inte genomföras i ett land dit UD avråder resor, lista på dessa hittar ni här.

Praktiken måste genomföras på en fysisk arbetsplats, den kan således inte göras på distans.

För praktik inom Erasmus-området finns det möjlighet till att söka praktikstipendium. Här finner du information om Erasmuspraktik.

Tips på praktikannonser finns på institutionens hemsida, Mondo samt på anslagstavlan mittemot studentexpeditionen på plan 4 i F-huset, Södra huset. Observera dock att detta inte är alla praktikannonser som kan sökas utan endast ett fåtal.

För tips om ytterligare praktikplatser samt råd vid kontaktandet av en arbetsgivare, kontakta universitetets karriärservice eller besök Mycareer.

För ytterligare information om praktiken, kontakta studievägledarna eller kursansvarig Lenita Freidenvall.