Foto: Viktor Gårdsäter
ANSÖKAN SCHEMAN KURSPLANER & LITTERATUTR TENTAMEN


Alla studenter läser följande delkurser:

Perspektiv på politik, 7,5 hp

Delkursen behandlar teorins roll i samhällsvetenskapliga studier och ger kännedom om inflytelserika teoretiska traditioner. Vidare ger kursen kännedom om hur teorier används och kommer till uttryck i empiriska studier. Syftet med kursen ar att ge insikter i hur teori påverkar ämnesval, formulering av forskningsfrågor, studiedesign samt vilket slags resultat som kan förväntas.

Specialkurs, 7,5 hp

Information om valbara specialkurser publiceras här senast två månader före kursstart.

Valbara specialkurser inom Statsvetenskap II (120 Kb)

Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk, 7,5 hp

Denna delkurs utgör en introduktion till metodologiska aspekter av det vetenskapliga studiet av politik. Den ger en introduktion till vetenskapsteori, grundläggande samhällsvetenskapliga perspektiv samt grundläggande kunskaper om metoder för insamling och analys av kvantitativa och kvalitativa data som används inom statsvetenskap. Delkursen är också en introduktion till forskningsprocessen och tar upp aspekter som problemformulering, forskningsdesign, materialinsamling, analys och slutsatser. Syftet är dels att skapa förutsättningar för att kritiskt granska samhällsvetenskaplig forskning, dels att skapa en metodologisk grund för självständigt forskningsarbete.

Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete, 7,5 hp

Delkursen ger övning i att formulera ett forskningsprojekt samt i att planlägga, genomföra och redovisa en enkel vetenskaplig undersökning. Delkursen ger undervisning och praktisk övning i forskningsdesign, problemformulering, materialinsamling, källhantering, skapande och användande av analysverktyg och författande av en statsvetenskaplig text. Inom delkursen författas ett kortare självständigt arbete som innehåller en analys av ett statsvetenskapligt problem.

Arbete och karriär

En utbildning i statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle fungerar och det finns många arbetsplatser inom både den offentliga och privata sektorn där sådan kunskap efterfrågas.

Statsvetare jobbar ofta med utredningsarbete, samhällsgranskning eller politisk påverkan inom offentliga eller privata organisationer och företag. Studenter som tagit examen hos oss arbetar till exempel som utredare, analytiker, journalister, EU-tjänstemän, politiska sekreterare och FN-attachéer. Vanliga arbetsplatser är statliga myndigheter, kommuner, ambassader, Sveriges riksdag, fackföreningar, tankesmedjor eller biståndsorganisationer. Mer om arbete och karriär.

Ansökan

Sista ansökningsdag inför vårterminen är normalt den 15 oktober och för höstterminen den 15 april. Ansökan görs på www.antagning.se. Direktlänk till anmälan.

Scheman

Schema VT19

Schema HT18

Examination och skrivschema

Kursplaner och litteratur

Kursplan (för studenter som blev antagna på kursen före HT 2017)

Kursplan Statsvetenskap II (255 Kb)

Valbara specialkurser inom Statsvetenskap II (120 Kb)

Litteraturlista för Statsvetenskap II, VT19 (135 Kb)

Litteraturlista för Statsvetenskap II, HT18 (200 Kb)

Information till dig som första gången var registrerad på Statsvetenskap II VT14 till och med VT17:
Information till Statsvetenskap II samt PoF II (15 Kb)

Ang. litteratur till specialkurserna
I och med att antalet studenter på varje specialkurs inte är så stort tar bokhandeln i Frescati sällan hem litteratur till dessa kurser. Det är därför viktigt att studenten själv skaffar litteraturen i god tid, exempelvis genom nätbokhandlar eller liknande.

Tentamen

Examination och skrivschema