Hur du ansöker om tillgodoräknande

Från och med den 31 augusti ansöker du om tillgodoräknande digitalt via Ladok. När du loggat in klickar du på ”Tillgodoräknande” under fliken ”Ansök om”.

Viktigt att ansökan är komplett

Endast en komplett ansökan kan behandlas, med rätt bilagor bifogade enligt följande:

  • Utdrag ur Ladok, vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där det framgår vilket lärosäte du läst på, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg.
  • Kursplan med litteraturförteckning för den kurs du läst vid annat lärosäte/institution. Om kursen lästs vid Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms universitet, behöver kursplan och litteraturlista ej skickas med. 

Observera att du själv ska ange vilken kurs som ska tillgodoräknas och som därmed motsvarar den kurs du redan läst.

Handläggningstid

Handläggningstiden är upp till två månader från det tillfälle att en komplett ansökan inkommer. Beslutet fattas av för utbildningen ansvarig studierektor i enlighet med Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande vid Stockholms universitet.

Om du får avslag kan beslutet överklagas. Ett beviljat tillgodoräknande dokumenteras i Ladok och kan inte ångras.

Eventuella konsekvenser

I en examen kan inte samma kurs ingå två gånger, därför räknas den tillgodoräknade kursen endast en gång. Om du läser fristående kurser kan du därför behöva läsa ytterligare kurser för att få ihop de sammanlagda poäng som krävs för att kunna ansöka om examen.

Observera att CSN ej beviljar studiemedel för tillgodoräknade högskolepoäng.

Vid tillgodoräknande inom program som följer en bestämd studiegång kan inte alltid den faktiska utbildningstiden förkortas på grund av enskilda tillgodoräknanden. Läs mer om detta under ”Frågor och svar om tillgodoräknande, program och examen”.

Typer av tillgodoräknande

Det finns ett antal olika typer av tillgodoräknande som du kan få beviljat vid ansökan:

  1. Du kan tillgodoräkna delkurser som du läst tidigare och är antagen till och inte vill läsa samma kursinnehåll igen.
  2. Om du inte har avslutat en kurs om 30 högskolepoäng har du rätt att ansöka om att få delkurser där du fått slutbetyg tillgodoräknat som fristående kurser i statsvetenskap. Om ansökan beviljas kan kurserna ingå i en examen.
  3. Om du har läst kurser vid andra lärosäten som inte ges vid Statsvetenskapliga institutionen på SU har du rätt att ansöka om att få dessa kurser tillgodoräknat som fristående kurser i statsvetenskap. Ett sådant tillgodoräknande förutsätter dock att sökanden kan dokumentera (genom kursplan, utbildningsplan el.) att kursen är en kurs i statsvetenskap. Om ansökan beviljas kan kurserna ingå i en examen vars huvudämne är något annat än statsvetenskap.
  4. Om du har läst kurser vid lärosäten i utlandet kan du ansöka om att få dessa kurserna tillgodoräknade.

Tillgodoräknande på programnivå och examen

Många programantagna studenter kontaktar Statsvetenskapliga institutionen med önskemål om att tillgodoräkna hela kurser om 30 högskolepoäng som de läst vid annat lärosäte i sin examen eller inom sitt program. Statsvetenskapliga institutionen beviljar sällan tillgodoräknande av hela kurser om 30 högskolepoäng på programnivå då kursen ändå kan ingå i din programexamen förutsatt att kursen motsvarar någon av de kurser som ges inom våra program. Examensbenämningen blir då även densamma som om du har läst alla kurserna vid SU. Du kan läsa mer om vad som gäller här.

Betyg

Tillgodoräknande av kurs läggs in i Ladok med omdömet tillgodoräknat (TG). Mer information återfinns i kursplanen för respektive kurs. 

Kontakt

För frågor om tillgodoräknande som rör kurser och program vid Statsvetenskapliga institutionen: studievagledare@statsvet.su.se

För frågor om tillgodoräkning av utbytesstudier: exchange@statsvet.su.se