For information in English, click here

Statsvetenskapliga institutionen går över till distansundervisning

Från och med den 18 mars övergår Statsvetenskapliga institutionen till distansundervisning under resten av terminen. Undervisning och examination sker virtuellt, exempelvis genom inspelade föreläsningar, lektionsundervisning och seminarier via Zoom eller Skype. Seminarier kan även komma att ersättas av individuella skriftliga uppgifter. Salstentamen görs om till hemtentamen. Även all kommunikation i samband med undervisning ska ske genom mejl/telefon/elektroniskt.

Alla frågor kring detta hanteras av de kursansvariga lärarna.

Obligatoriska moment och salstentamen

Prefekten vid Statsvetenskapliga institutionen har fattat beslut om att det är möjligt den här terminen att göra avsteg från kursplanernas angivna examinationssätt och obligatoriska moment.

Hemtentamen istället för salstentamen

Institutionen har beslutat att examination genom salstentamen ska ersättas med hemtentamen. Detta berör samtliga kurser som idag examineras genom salstentamen. Lärplattformen Athena tillhandahåller i dagsläget ingen bra lösning för inlämnande av anonyma tentamen. Vi kommer därför inte kunna erbjuda anonymiserade tentor vid hemtentamen och vi hoppas att du som student har överseende med detta, givet rådande situation.

Studentkontakter

Fram tills annat blir meddelat tar studievägledningen eller studentexpeditionen inte emot besök. Främst ska kommunikation med studievägledare, studentexpedition och lärare ske via mejl eller telefon. Inbokade studievägledarsamtal kommer bokas om till telefonmöten om inte frågorna kan lösas genom mejlkontakt. Uthämtning av tentor i Studentexpeditionen sker bara efter avtal, mejla studentexpeditionen@statsvet.su.se. Studentexpeditionen kommer i största möjliga mån att distribuera tentor digitalt och bara vid fysiskt möte om det är absolut nödvändigt. Observera också att institutionens anställda i den mån det är möjligt kommer att arbeta hemifrån vilket innebär att det kan ta tid innan de har tillgång till eventuellt material som du som student vill ta del av/ begär ut. Fundera även på om uthämtning av en tenta är nödvändigt just nu.

Utbyte eller praktik

Om du är utbytes- eller praktikstuderande är det viktigt att du håller dig uppdaterad om situationen i det land du befinner dig. Du måste också följa UD:s rekommendationer noggrant ifall du tvingas åka hem. Uppmanas du av nationella myndigheter att åka hem från det land du befinner dig ska du göra detta.

För dig som är praktikant i Sverige eller utomlands gäller att du följer de skyddsåtgärder som din arbetsplats gör gällande för sina anställda. För praktikanter i Sverige kommer det obligatoriska seminariedeltagandet fr.o.m. nu och resten av terminen ersättas med skriftliga inlämningsuppgifter. Se Athena för mer information.
Ni som gör praktik utomlands eller är på utbyte är försäkrade genom Kammarkollegiets Student-UT försäkring. På Kammarkollegiets webbplats framgår vilka regler som gäller avseende bl.a. ekonomiskt bistånd vid hemresa och kostnader vid vistelse hos läkare.

Studiemöjligheter om jag tvingas åka hem eller avbryta min praktik

Statsvetenskapliga institutionen arbetar med att ta fram alternativa studiegångar för er som praktiserar i Sverige och utomlands. Detta gäller även för studenter som är på utbyte. Vi kommer återkomma med information till de av er där detta är aktuellt. Om du behöver åka hem från det land du vistas i, eller avsluta din praktik, i Sverige såväl som utomlands, ska du kontakta följande funktionsadresser:
Utbytesstudenter: exchange@statsvet.su.se
På praktik: studievagledare@statsvet.su.se

Ytterligare information

Så här kan du studera hemifrån

Öppetider från 18 mars

SU:s generella information om Corona som uppdateras regelbundet finns att läsa här: www.su.se/corona