I början av januari 2017 fick en kommitté, med representanter från samtliga riksdagspartier, i uppdrag av regeringen att se över vissa delar av den statliga budgetprocessen i syfte att göra processen tydligare och mer förutsebar.

Utredningen är nu klar och kommittén föreslår:

  • Att den praxis som nu råder och som innebär att regeringen i budgetpropositionen kan lägga in lagförslag i den mån dessa påverkar budgeten, ska regleras i riksdagsordningen.
  • En ändring i riksdagsordningen som innebär att regeringen kan ”avisera” lagförslag med budgetanknytning i budgetpropositionen och lämna förslaget senare.
  • Att särskilda skäl ska finnas för att riksdagsutskotten ska kunna väcka förslag om ändringar i budgeten.
Tommy Möller

Samhällsvetenskaplig fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande över betänkandet och remissen har sedan besvarats av Statsvetenskapliga institutionen och Tommy Möller, professor i statsvetenskap:

”Implikationen av kommitténs förslag är att regeringsmakten stärks och regeringens möjligheter att styra utifrån en minoritetsposition förbättras. Mot bakgrund av den parlamentariska instabilitet som under senare år uppstått – en instabilitet som kan antas fortsätta att prägla svensk parlamentarism åtminstone i den närmast överskådliga framtiden – är det välmotiverade förslag.”

Läs utredningen i sin helhet här.