Stockholms universitet. Foto: Clément Morin/SU

Eva Erman: ”Vilken roll bör civilsamhällets aktörer spela för att demokratisera globala institutioner? En ´function sensitive´ approach”,
4 300 000 kr.

The project’s overall research question is: under what conditions do civil society actors contribute to the democratization of global governance institutions? This question is addressed by adopting a so-called ‘function-sensitive’ approach, which can handle the problems that are not solved by the transmission belt approach. A basic assumption of the function-sensitive approach is that the normative demands on civil society actors will vary depending on (a) what function they are supposed to play in the political process, and (b) how the body in which they perform this function is related to other bodies of the policy area in question.   

Livia Johannesson: ”Dilemman i rättssalen – hur domare praktiserar likhet inför lagen i svenska förvaltningsdomstolar”, 2 880 000 kr.

Syftet med detta projekt är att undersöka hur förvaltningsdomare praktiserar principen om likhet inför lagen i sin dagliga verksamhet. Utgångspunkten för studien är att domare tvingas hantera olika former av dilemman som uppstår på grund av diskrepansen mellan de dömande praktiker som utgör grunden för deras dagliga arbete och de rättsliga ideal om objektivitet och opartiskhet som legitimerar deras arbete.     

Kåre Vernby:  ”Jämlikhetsskapande förebilder: Ett vinjettexperiment om effekten av symbolisk representation i USA och Sverige”, 5 200 000 kr.

En central idé inom både humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är att marginaliserade  grupper kan bli stärkta, eller få ökad egenmakt, om de upplever att de är en del av ett inkluderande politiskt system. Med detta som utgångspunkt undersöker vårt projekt huruvida mångfald bland förtroendevalda med avseende på kön och minoritetsbakgrund bidrar till ökat politiskt deltagande och stärkt politisk självtillit bland marginaliserade grupper i USA och Sverige.   

Projekt där forskare från Statsvetenskapliga institutionen ingår

Ulf Mörkenstam och Ragnhild Nilsson: ”Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb”. Projektledare är professor Patrik Lantto, Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet. 13 124 000 kr.

Projektets syfte är att skapa en infrastruktur för det samiska audiovisuella kulturarvet, som en del av det svenska kulturarvet. En viktig övergripande frågeställning är hur ett samiskt audiovisuellt kulturarv kan skapas när en så stor del av detta material är skapat av aktörer i och från det dominerande majoritetssamhället. Detta väcker centrala och komplicerade etiska frågor, vilket utgör en central del av detta projekt.