- Syftet med avhandlingen är att försöka förstå demokrati och demokratisering som en typ av erfarenhet eller upplevelse. Jag har velat fånga ett nedifrån-upp perspektiv på demokratiseringsforskning och demokrati, säger Karim Zakhour.

Fältstudier bland unga män i Tunisien

Foto: Karim Zakhour.

Detta har Karim gjort genom att följa unga män i mindre städer i Tunisiens marginaliserade inre regioner. Tunisien var det land där arabiska våren startade 2010 och som sedan ledde till demokratiseringsprocesser i flera arabiska länder i Nordafrika och Arabiska halvön.

- Tunisien är viktigt ur perspektivet att det är det enda land som gått igenom den arabiska våren och faktiskt fått en någorlunda demokratiseringsprocess.

Karim genomförde 14 månaders fältarbete i Tunisien mellan åren 2015 och 2019 och kunde därför följa utvecklingen i landet i realtid. Han spenderade tid med unga män och genom deltagande observation har han följt dem och hur de påverkats av demokratiseringen.

Öppning av det offentliga rummet

Ur fältarbetet utvecklar han en idé om demokrati och demokratisering som en öppning av det offentliga rummet där man genom demokratisering går från ett auktoritärt samhälle där folk inte får diskutera öppet till ett samhälle där de istället kan göra det.

- Öppnandet av det offentliga rummet innebär nya sätt att se på samhället och att se på oss själva. Men de nya demokratiska möjligheterna skapar också en osäkerhet vilken kan upplevas som hotfull. Folk bli medvetna och förstår hur illa ställt det är, vilket kan leda till ökad frustration, särskilt om detta kombineras med marknadsorienterade reformer och en allt mera frånvarande stat.

Den nya demokratiska verkligheten skapar osäkerhet

För de unga män Karim följde under sina fältstudier innebar demokratiseringen många gånger en väntan på framtiden, väntan på jobb och väntan på stabilitet.

- Det jag kommer fram till i min avhandling är att demokratisering genom öppnandet av de offentliga rummen ger marginaliserade grupper möjlighet att uttrycka sin frustration eftersom ingen individ eller grupp längre kan sätta gränser för vad någon ska säga. Men samtidigt skapar den nya demokratiska verkligheten en osäkerhet därför att man inte längre vet var makten är lokaliserad någonstans eller vem som har ansvar.

Karim Zakhour disputerade den 17 september, 2020, med avhandlingen ”While We Wait: Democratization, State and Citizenship among Young Men in Tunisia's Interior Regions”.