Frågan har utretts av en särskild utredare. Uppdraget har bestått i att utreda former för och ändamålsenlighet med beslut- och genomförandeprocesser i samband dels med upphandlingar och investeringar i hälso- och sjukvården inom regioner, dels med olika lösningar för avtalsreglerade samarbeten mellan den offentliga förvaltningen och enskilda företag och organisationer. Utgångspunkten har varit ett lärandeperspektiv för att kunna dra nytta av erfarenheter från Nya Karolinska Solna (NKS) i Region Stockholm. Utredningen menar att det finns generella lärdomar att dra från NKS i de pågående strukturförändringarna i svensk hälso- och sjukvård mot en nära, nivåstrukturerad och högspecialiserad vård.

Utredningens rekommendationer svåra att ta ställning till

Enligt forskarna har utredningen gjort ett gediget arbete när det gäller att beskriva grundläggande utgångspunkter för utredningens arbete, men, givet utredningens beskrivande karaktär och fokus på det generellt användbara i fallet NKS, blir det ofta svårt att se hur de problem som utredaren utmålar mer precist är beskaffade och hur utredarens olika förslag är menade att lösa dessa problem. ”Lösningarna framstår ibland som rena inverteringar av ganska generellt hållna problem. Detta gör också att utredningens rekommendationer blir svåra att ta ställning till”, skriver forskarna i sitt yttrande.

De poängterar också att tre av utredarens fyra förslag handlar om att på olika sätt införa mer granskning. ”Efter 40 år av mål- och resultatstyrning och ett intensivt utvecklingsarbete med olika granskningsmodeller och granskningsinstrument saknar aktörer inom offentlig sektor dock knappast insikter om betydelsen av planering, måldokument, uppföljningar och internrevision”, skriver de.

Yttrandet är skrivet av Göran Sundström och Martin Qvist, Statsvetenskapliga institutionen, Lukas Smas, Kulturgeografiska institutionen samt Staffan Furusten, Score.

Läs yttrandet i sin helhet: Yttrande Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården - lärdomar från exemplet NKS (288 Kb)