Foto av Naghmeh Nasiritousi. Foto: Niklas Björling.
Naghmeh Nasiritousi, doktor i miljövetenskap. Foto: Niklas Björling.

Klimat- och energistrategin har tagits fram av Länsstyrelsen Stockholm för att begränsa utsläppen av växthusgaser i regionen. Den beskriver nuläget och visar vilka utmaningar som länet behöver hantera för att uppnå netto-noll utsläpp av växthusgaser till senast 2045.

Skarpa styrinstrument krävs

Naghmeh Nasiritousi anser att strategin innehåller en bra beskrivning av Stockholms läns förutsättningar och utmaningar för att nå netto-noll utsläpp. Däremot är hon kritisk till att strategins syfte är att peka ut en inriktning för det gemensamma arbetet i länet, snarare än att vara en handlingsplan eller ett dokument som preciserar specifika mål eller åtgärder.

- Ett sådant syfte är inte i linje med storleken på de utmaningar som strategin påvisar. Utmaningarna som beskrivs kräver en strategi som är ett skarpt styrinstrument med en beskrivning över direkta styråtgärder.

Tydliggöra strategins roll

I strategin framkommer det inte hur den relaterar till den tidigare Klimat- och energistrategin från 2013, något som Nasiritousi anser är en missad möjlighet att dra lärdomar från tidigare klimatarbete i länet. Inte heller klargörs strategins roll gentemot andra befintliga samarbeten och processer.

- Ett tydliggörande av strategins roll gentemot Region Stockholms Klimatfärdplan samt den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, hade varit önskvärt. Exempelvis bör det tydliggöras hur potentiella målkonflikter mellan dessa olika dokument ska hanteras.

Klimatsamverkan Stockholm

Strategins huvudsakliga förslag är att bilda Klimatsamverkan Stockholm. Klimatsamverkan ska ledas gemensamt av Länsstyrelsen, Region Stockholm, kommunförbundet Storsthlm samt Trafikverket Region Stockholm. Det ska fungera som ett forum för strategiska frågor om vägval, skapa samsyn, främja kunskapsutbyte för ökad effektivitet samt öka takten och stärka angelägenheten i åtgärdsarbetet.

- Detta ligger i linje med det som statsvetenskaplig forskning benämner ”nätverksbaserad styrning” där fokus ligger på att styra genom att samspela med andra aktörer. Samverkan är av stor betydelse när det finns många aktörer som har en roll att spela i att nå gemensamma mål. Förslaget är därför viktigt men underpreciserat. Till exempel framkommer det inte hur Klimatsamverkan Stockholm ska ”öka takten och stärka angelägenheten i åtgärdsarbetet”, eller vem som är ansvarig för den regelbundna uppföljningen och utvärderingen av klimatarbetet, menar Nasiritousi.

Läs mer om Naghmeh Nasiritousi.