Maria Jansson och Michele micheletti har beviljats medel från Vetenkskapsrådet för ett projekt inom utbildningsvetenskap.


Forskningsprojektet har namnet ”Vem kan man lita på? Samhällskunskapsundervisning om tillit för ett aktivt och kritiskt medborgarskap” och bygger på deltagande aktionsforskning. Det innebär att forskarna deltar i klassrummet tillsammans med lärare och elever för att utforma undervisningen och att de i samarbete med lärarna skapar principer för undervisningens design.

Genom att utforska begreppet tillit och dess relation till demokratin i klassrummet syftar projektet till att analysera de lärande- och undervisningsprocesser som ligger bakom formandet av ett kritiskt medborgarskap och hur undervisningen kan designas för att gynna sådant medborgarskapande. Projektet, som är treårigt, tilldelas 4 484 414 kr och sker i samarbete med gymnasielärare.