Bild på doktoranderna Pär Altermark, Isabella Nilsen och Isak Heyum.
Pär Altermark, Isabella Nilsen och Isak Heyum är nya doktorander vid Statsvetenskapliga institutionen.


Varje år antas ett antal doktorander vid Statsvetenskapliga institutionen. Utbildningen på forskarnivå i statsvetenskap ska ge de studerande fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, ingående träning i forskningsmetodik och goda insikter i de problemställningar som förekommer inom forskningen och vid den praktiska tillämpningen. Under utbildningen skriver de en doktorsavhandling på svenska eller engelska som sedan försvaras vid en offentlig disputation.

Tre nya doktorander

I höst välkomnar vi Pär Altermark, Isak Heyum och Isabella Nilsen.

Pär Altermark har tidigare studerat statsvetenskap och filosofi vid Lunds universitet.  Hans akademiska intressen berör framförallt socialpolitik och politisk geografi. Han har ett särskilt intresse för frågor som rör socialt utsatta gruppers plats och fysiska närvaro i det offentliga rummet.

Isak Heyum har en masterexamen i internationell miljöpolitik från Stockholms universitet. Hans forskningsintresse rör just internationell miljöpolitik och särskilt frågor kring beslutsfattande. Vad är det som får politiker att fatta vissa beslut och vilka utfall får de i form av faktiska förbättringar för miljön.

Isabella Nilsen har läst statsvetenskap och säkerhetsstudier vid University of Glasgow. Isabella är framförallt intresserad av frågor kring våldsbejakande extremism men har även ett stort intresse för rysk politik och internationella relationer.