Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, är en av ledamöterna i Klimatpolitiska rådet som är ett oberoende expertorgan vars uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat.

I december presenterade regeringen Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan som ska tas fram vart fjärde år enligt klimatlagen. Rapporten som nu presenterats innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av handlingsplanen och av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen.

- Regeringen har presenterat en bred klimatpolitisk handlingsplan med insatser i många olika sektorer. Ambitioner finns, men det är ingen plan för handling. Politiken behöver konkretiseras med ansvarsfördelning, tidssättning och effektbedömning, det är huvudbudskapet i årets rapport, säger Karin Bäckstrand.

Ladda ner rapporten på Klimatpolitiska rådets webbplats.

Se seminariet där rapporten överlämnads till regeringen.

Mer om Karin Bäckstrand.