Bild på avhandlingen Governing Development.

Det är något Helena Hede Skagerlind undersökt i sin avhandling ”Governing Development, The Millenium Development Goals and Gender Policy Change in Sub-Saharan Africa”. Trenden att på olika sätt mäta staters prestation genom olika prestationsindikatorer har varit tydlig de senaste åren. Det kan handla om korruptionsindex, human development index eller PISA-undersökningar. Helena Hede Skagerlind ville i sin forskning undersöka om dessa indikatorer har någon effekt på staters beteende och i så fall hur.

Milleniemålen i fokus

I avhandlingen har hon fokuserat på Milleniemålen som var Förenta Nationernas satsning mellan 2000-2015 på åtta mätbara mål för att förbättra livet för fattiga människor och att skapa förutsättningar för en hållbar global utveckling i världen.

- Man pratar om att målen är bra och viktiga och om de har uppnåtts eller inte, men jag ville veta vad som händer däremellan. Hur implementeras de i ländernas policys och vilken effekt får de?

Har påverkat nationell policy

Helena har undersökt Milleniemål 3 som handlar om att öka jämställdhet mellan kvinnor och män. Det fokuserar särskilt på kvinnors politiska deltagande, flickors utbildning och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Området hon studerar är femton länder i Afrika söder om Sahara.

I första delen av avhandlingen har hon tittat på i vilken utsträckning målen har översatts och återfinns i nationell policy i de femton länderna.

- Det jag såg var att Milleniemålen var effektiva i att påverka länders policys och de gick att finna i nationella dokument. Det man däremot kunde se var att de inte alltid knöts till budgetar eller konkreta åtgärder, säger Helena.

Ekonomiska och sociala incitament drev på implementeringen

Steg två var att undersöka hur implementeringen av målen faktiskt gick till. För att göra detta genomförde Helena fältresor till två länder, Kenya och Etiopien, där hon intervjuade beslutsfattare, regeringsrepresentanter, representanter för det civila samhället och olika biståndsorganisationer.

- Jag tittade på vilka mekanismer som kunde förklara att länderna anpassade sin nationella policy efter målen. Det visade sig att det framförallt var ekonomisk konditionalitet och socialt inflytade som drev på den nationella policyanpassningen.

Ekonomisk konditionalitet handlar om att exempelvis biståndsorgan villkorar bistånd som ett sätt att tvinga länder att anpassa sig till målen. Socialt inflytande innebär att den intensiva mätningen och rapporteringen av hur länderna klarat av att följa målen bidrog till att påskynda implementeringen då inget land ville beskyllas offentligt för att inte följa målen.

Läs mer om avhandlingen här.
Läs mer om Helena Hede Skagerlind här.