Forskningsprojektet leds av professor Jonas Tallberg vid Statsvetenskapliga institutionen.
Forskningsprojektet leds av professor Jonas Tallberg vid Statsvetenskapliga institutionen.

Forskarna ska undersöka varför och hur globala politiska institutioner vinner, upprätthåller och förlorar sin legitimitet. Inom projektet ska de även undersöka vilka konsekvenser förändringarna medför.

Legitimiteten hos globala politiska institutioner har utvecklats till en central fråga i världspolitiken. Medan legitimitet krävs för att globala institutioner framgångsrikt ska kunna bekämpa problem, tyder utvecklingen sedan 1990-talet på att dessa institutioner i ökad utsträckning ifrågasätts. Syftet med detta forskningsprogram är att undersöka legitimitetens dynamik i globala institutioner: varför, hur och med vilka konsekvenser vinner, upprätthåller och förlorar globala politiska institutioner sin legitimitet?

Programmet fokuserar på tre teman: källor till legitimitet, legitimerings- och delegitimeringsstrategier, och konsekvenser av legitimitet. Programmet är nydanande i tre bemärkelser. (1)Medan existerande forskning om legitimitet företrädesvis har varit normativ, utvecklar programmet en sociologisk ansats med fokus på aktörers uppfattningar om legitimitet. (2) Programmet undersöker legitimitetsuppfattningar hos en bred uppsättning samhällsaktörer, istället för den traditionella fokuseringen på stater.(3) Programmet har en ambitiös och nydanande komparativ ansats, som kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder, medan existerande forskning främst består av enskilda fallstudier. Programmet förenar tre internationellt framstående svenska forskargrupper med framgångsrikt tidigare samarbete och utomordentliga internationella nätverk.

De tolv forskare som ingår i projektet är Hans Agné, Lisa Dellmuth, Thomas Sommerer, Karin Bäckstrand och Jonas Tallberg från Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet; Magdalena Bexell, Anders Uhlin, Fariborz Zelli, Catia Gregoratti och Kristina Jönsson vid Lunds universitet samt Jan Scholte och Fredrik Söderbaum vid Göteborgs universitet.