Andreas Duit, docent i statsvetenskap, har kommenterat miljömyndighetsutredningen.
Andreas Duit, docent i statsvetenskap, har kommenterat miljömyndighetsutredningen.

Vattenmyndigheterna bör inte avskaffas

Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret för att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. Utredningen föreslår att de fem vattenmyndigheterna och vattendelegationerna avskaffas.

– Förslaget är både feltänkt och i strid med centrala rön inom dagens forskning om naturresursförvaltning och bör inte genomdrivas, menar Andreas Duit.

Grundtanken i dagens organisationsform är att de regionala vattenmyndigheterna själva tar fram strategier och planer anpassade efter det ekologiska systemets lokala särarter. Det finns omfattande forskning som talar för att detta sätt att organisera förvaltning av naturresurser har stora fördelar vad gäller situationsanpassning och flexibilitet.

Införa verksamhetsanpassade miljömål för myndigheter

Utredningen föreslår att man ska ta bort uppgiften för myndigheter att inom miljömålssystemet verka för generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen. Istället ska det ersättas med verksamhetsanpassade miljömål för respektive myndighet.

– Detta är ett välmotiverat förslag, säger Duit. Om man från regeringens sida avser att fortsätta med målstyrning som huvudsakligt styrinstrument inom miljövårdarbetet så är det en bra idé att göra dessa mål så konkreta som möjligt. Det gör man genom att koppla dem till respektive myndighets verksamhet. På så vis kan man skapa både en tydligare ansvarsfördelning mellan olika myndigheter och konkreta målsättningar inom myndigheter.

Råd för att tillgängliggöra miljöforskning

Utredningen föreslår även att ett särskilt råd ska inrättas inom FORMAS. Rådet ska ha till uppgift att sprida rön från miljöforskningen. Ett förslag som Andreas Duit välkomnar. Däremot anser han att det behöver justeras på ett par punkter för att få avsedd effekt.

– Sammansättningen av rådet bör ses över. Jag menar att det är viktigt med en stark representation av forskare i rådet. Annars finns det en stor risk att legitimiteten för både FORMAS och rådet blir lidande inom såväl forskarsamhället som bland allmänheten.

Duit poängterar även vikten av att det föreslagna rådet har ett betydande inslag av samhällsvetenskapliga forskare och att det verkar för att göra samhällsvetenskaplig miljöforskning mer tillgänglig.