Kjell Engelbrekt är gästprofessor vid Statsvetenskapliga institutionen.
Kjell Engelbrekt är gästprofessor vid Statsvetenskapliga institutionen.

Kjell Engelbrekt kommer att medverka i såväl forskning som undervisning och kommer att fungera som en brygga mellan Statsvetenskapliga institutionen och Försvarshögskolan.  Kjell Engelbrekt är däremot inte ny vid Stockholms universitet. Han gjorde sin forskarutbildning vid institutionen och disputerade 2001 med avhandlingen ”Security Policy Reorientation in Peripheral Europe. A Perspectivist Approach.” Avhandlingen handlade om den säkerhetspolitiska omorientering som skedde efter kalla krigets slut. Engelbrekt jämförde hur Sverige, Finland, Bulgarien och Grekland hanterade den period av oklar säkerhetsordning som infann sig i Europa efter upplösningen av Sovjetunionen.

- Det jag kom fram till vara att de två länder som gjorde störst förändringar var Bulgarien, som lämnade Warszawapakten för NATO, och Finland, som upplöste vänskaps- och biståndspakten med Sovjet. Däremot skedde inga större förändringar i Grekland och Sverige, säger Engelbrekt. Avhandlingen visade att länder inte ändrar sin säkerhetspolitiska hållning särskilt lätt, med mindre än att det sker något mycket omvälvande.

EU:s östutvidgning

En annan fråga som intresserat Kjell Engelbrekt är EU:s östutvidgning. Under flera år drev han ett projekt som handlade om att undersöka hur EU-rätten skulle kunna överföras till de nya medlemsländerna. Han valde att titta på ett rättsområde som var mycket komplicerat och därmed minst sannolikt att fungera bra. Det var reglerna kring offentlig upphandling. I projektet jämförde han hur Polen och Bulgarien klarat att införa lagstiftningen. Det visade sig att det gått bra att överföra reglerna kring offentlig upphandling till båda länderna, dock bäst i Polen. Därför drogs slutsatsen att utvidgningen varit relativt framgångsrik eftersom ett så pass komplicerat område ändå gått att införa.

NATO och säkerhetspolitik

Kjell Engelbrekt forskar även om frågor som rör NATO, EU och svensk nationell säkerhet. Några av hans senaste publikationer är “The NATO Intervention in Libya: Lessons Learned from the Campaign” (London: Routledge, 2014), tillsammans med Marcus Mohlin och Charlotte Wagnsson, “Russia and Europe: Building Bridges, Digging Trenches” (London: Routledge, 2010), med Bertil Nygren och ”Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen” (Stockholm: Norstedts Juridik, 2015, 2:a upplagan) med Anita Holmberg och Jan Ångström.

Under ett antal år i början av 2000-talet var Kjell Engelbrekt generalsekreterare för Svenska atlantkommittén.

 - Jag ville bidra med att öka och förbättra kunskapen om NATO och euroatlantisk säkerhetspolitik bland de personer som arbetade med dessa frågor, säger Kjell Engelbrekt. Efter Kalla kriget så var debatten kring NATO ganska så onyanserad. Idag ser det helt annorlunda ut och man har både större kunskap och för en mer nyanserad debatt kring frågorna.

Komplex världsordning

Samtida stormaktsdiplomati är något han sysslat med närmast vilket resulterat i boken ”High-Table Diplomacy”. Där undersöker han hur de allt fler informella och ”minilaterala” toppmötena såsom G7 och G20 förhåller sig till de formella organen som FN:s säkerhetsråd, och var diplomatin kring internationella säkerhetsfrågor faktiskt äger rum.

- Jag tror att USA kommer få en gradvis mindre roll inom den globala säkerhetspolitiken, men vilka konsekvenser det kan få för det säkerhetspolitiska systemet, det vet vi inte, säger Kjell Engelbrekt.

Internationell profil

Från och med den 1 juli är alltså Kjell Engelbrekt gästprofessor vid Statsvetenskapliga institutionen. Tidigare har han även varit gästforskare vid bland annat University of Illinois at Chicago, Harriman Institute, Columbia University och Humboldt-Universität Berlin. Sedan en tid tillbaka är han nonresident senior fellow vid Chicago Council on Global Affairs som är en av världens äldsta och mest ansedda tankesmedjor.

Läs mer om Kjell Engelbrekt på hans webbsida.