Waiting for the rising power: China
Waiting for the rising power: China's rise in East Asia and the evolution of great power politics.

Detta är något som Björn Jerdén har undersökt i sin avhandling ”Waiting for the rising power. China’s rise in East Asia and the evolution of great power politics”. I avhandlingen använder han Kina som ett fall för att kunna säga något om vad som händer då icke-västliga stormakter växer fram. Han studerar de internationella följderna av Kinas uppgång i Östasien från 1993 till 2016.

Utmanar nuvarande antaganden

– Jag utmanar två gällande uppfattningar om vad som händer i internationell politik när nya stormakter uppstår, säger Björn Jerdén. Det ena antagandet som jag utmanar är att man tror att den nya staten får större makt internationellt. Det andra är att stater balanserar, det vill säga försöker hävda sig mot varandra för att behålla eller stärka sin relativa makt.

Sedan andra världskriget har USA haft ett starkt inflytande över Östasien. Kina har däremot önskat att USA:s närvaro i regionen minskar.

– Om antagandet om att nya stormakter också får större makt internationellt stämmer så kunde man förvänta sig att USA: s inflytande skulle ha minskat och Kinas ökat. Men i min avhandling finner jag att USA snarare stärkt sina allianser och fått mer makt i regionen, säger Björn Jerdén.

Kina alltmer aggressiv?

Björn Jerdén.
Björn Jerdén.

Det har funnits en idé om att Kina har blivit alltmer aggressiv i sin utrikespolitik under de senaste åren. Men när Björn Jerdén i sin avhandling studerat Kinas utrikespolitiska utveckling under 2009-2010 så drar han inte den slutsatsen, utan menar att Kina behöll sin tidigare strategi under de åren. Många menar även att Japan har försökt balansera mot Kina genom att försöka hindra dem från att bli mäktigare. Men även detta menar Jerdén är felaktigt. Istället har han funnit motsatsen i sina studier av Japans politik fram till 2011 - nämligen att Japan försökt hjälpa Kina att öka sin makt. Sammantaget pekar detta på att det inte skett någon större balansering mellan staterna i regionen.

- I min avhandling har jag därför visat att framväxten av nya stormakter inte nödvändigtvis leder fram till maktskiften och balansering. Något som varit traditionella antaganden inom internationell politik.

Gästdoktorand vid Harvard

Under forskarutbildningen har Björn Jerdén spenderat två perioder i Taiwan. Först vid National Chengchi University, och därefter vid National Taiwan University. Under en period praktiserade han även hos en japansk parlamentariker. Detta för att lära sig hur de politiska processerna går till i Japan och få bättre förståelse för hur japanska beslutsfattare tänker.

Under sitt sista år på forskarutbildningen var han gästdoktorand vid Fairbank Center for Chinese Studies vid Harvard University. Något som möjliggjordes genom ett stipendium från Sverige-Amerika stiftelsen.

- Det som var mest inspirerande vid Harvard var att universitetet är så starkt inom alla mina områden, både statsvetenskap, internationella relationer och regionstudier. Det gjorde vistelsen väldigt utvecklande.

Björn har under hela sin doktorandtid varit knuten till Utrikespolitiska institutet där han nu ska fortsätta som forskare i deras Asienprogram.

Läs mer om Björn Jerdéns avhandling.