Michele Micheletti och Maria Jansson. Foto: Niklas Björling
Michele Micheletti och Maria Jansson. Foto: Niklas Björling

Fest-i-val

Michele Micheletti, Maria Jansson och Johan Sandahl (Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik) har beviljats anslag om 450 000 kr av Riksdagens Jubileumsfond för ett kommunikationsprojekt som de har valt att kalla Fest-i-val.

Ökade kunskaper om allmänna val och demokrati

Fest-i-val syftar till att ge unga människor kunskap om vad allmänna val betyder för hur demokratin fungerar. Projektet vill öka gymnasieelevers kunskaper om valrörelser, betydelsen av valdeltagande och rösträttsreformer, och i förlängningen deras förståelse för hur Sverige styrs. Utöver detta syftar projektet till att också kunna bidra till att förebygga utvecklingen mot politiskt förakt och alternativa faktas politiska betydelse genom att lära ut en mer reflekterad analys av en viktig politisk process.

Fest-i-val kommer att vara ett heldagsevent för gymnasieelever, i slutet av augusti 2018, och innehålla bland annat föreläsningar, workshops och plenumdiskussioner.