Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap.
Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap.

Projektet Expertkommittéer i gränslandet mellan forskning och policy: en fallstudie av europeisk kemikaliepolitik leds av Marlene Ågerstrand vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet. Forskning används allt oftare som grund när politiska beslut fattas, till exempel inom riskhanteringen av kemikalier på den Europeiska marknaden. Samspelet mellan forskning och politik är dock inte utan komplikationer och det kan uppstå frågetecken kring urval av forskningsstudier för beslutsunderlag, eller om forskningen presenteras på ett sätt som är begripligt för beslutsfattare. För att förbättra samspelet mellan forskning och politik behövs ökad kunskap om hur samspelet fungerar.

I detta projekt kommer man att undersöka hur de vetenskapliga kommittéerna hos den Europeiska Kemikaliemyndigheten fungerar, och hur samspelet mellan forskning och policyarbete ser ut. Projektet vill bland annat undersöka hur vetenskapliga kommittéerna bidrar till kemikalielagstiftningens övergripande mål att minimera riskerna med kemikalier för människor och miljö. Man hoppas också kunna bidra till en mer övergripande diskussion om hur samspelet mellan forskning och politik kan organiseras för att uppnå ett effektivt och transparent beslutsstöd.