English titles

The Role of Committees in the Policy-Process of the European Union. Edward Edgar Publishing, 2007.

The Roles of the Civil Servant and the European Committees. In 'Continuity and Change in the European Integration Process' Eds. Christoph Demmke and Chrisitian Engel, European Institute of Public Administration, Maastricht 2003.

Pre-cooking - The World of Expert Groups. ESO-report, Stockholm 2003

Sweden. In 'Distributed Public Governance. Agencies, Authorities and other Government bodies'. OECD 2002

Conclusion, together with Gunther Schaefer. In 'Governance by Committee, the Role of Committees in European Policy-Making and Policy Implementation.' Ed. Gunther Schaerfer. Research Report to the European Commission, EIPA, Maastricht 2002

Democratic legitimacy in EU politics - no way out for committees, together with Andreas Maurer. In 'Governance by Committee, the Role of Committees in European Policy-Making and Policy Implementation.' Ed. Gunther Schaerfer. Research Report to the European Commission, EIPA, Maastricht 2002

The European system of governance and committees - a legitimacy and democratic problem. In 'Governance by Committee, the Role of Committees in European Policy-Making and Policy Implementation.' Ed. Gunther Schaerfer. Research Report to the European Commission, EIPA, Maastricht 2002

Democractic Theory and the European Union - choosing the right tolls for building legitimacy. In Rethinking the European Union. IGC 2000 and beyond ed. Best et. al. EIPA, Maastricht 2000.

The Intermediate level of Government. Complexity versus Democracy. eds together with Koen Nomden and Frank Petitville, EIPA, Maastricht 1999. (also in French)

How Open Can a Government be? The Swedish experience. In 'Openness and Transparency in the European Union, ed Verle Deckmer and Ian Thomson, EIPA, Maastricht 1998.

Co-ordination Problems and Co-ordination Capacities within the Cabinet: Changes in Structures and Procedures. ed. EIPA-report Maastricht 1998.

- Governing Sweden. A reader for civil servants about the organization and function of the public administration in Sweden. Published by the Swedish Agency for Administrative Development in 1995. (also in French)

Cabinet ministers and parliamentary government in Sweden. In "Cabinet Ministers and Parliamentary Government". Ed. Laver/Shepsle. Cambridge University Press 1994.

The Role and Position of the Minister of Finance. In "Governing Together". Ed. Blondel/Muller-Rommel. MacMillan 1993.

Sweden, the Crown of the State. In "Parliamentary Monarchy". Res Publica 1991.

Sweden: The New Constitution - An Old Practice Adjusted. In "Cabinets in Western Europe". Ed. Blondel/Muller-Rommel. MacMillan Press 1988. A second edition 1997.

A selection of Swedish titles

EU, Zlatan och hästarna - hur funkar det?, Europaparlamentets informationskontor, 2012.

Den svenska politiken. Struktur, processer och resultat (tillsammans med Henry Bäck). Liber 2006.

Asymmetriska statsskicks möjligheter och gränser.

Konflikten som försvann - Hur har det svenska EU-medlemskapet påverkat maktdelningen mellan regering och riksdag. (The conflict that disappeared - How has the Swedish membership in the EU affected the power relation between the Swedish parliament and the government) In "Maktdelning" ed. Erik Amnå SOU 1999:76.

Förvaltningsteori och förvaltningspraktik i Sverige (Public administration theory and practice in Sweden), Politica 28. årg. nr 3 1996.

Det svenska folkomröstningsinstitutet och kärnkraftsomröstningen (The use of referendums in Sweden and the nuclear issue) In "Omställningen av energisystemet" SOU 1995: 140 Underbilagor, del 4.

Till mer besvär än nytta? En undersökning av den administrativa ordningen för överklaganden. (More of a bother than efficiency?) A study on the system of appeal in Sweden. In "Domstolsprövning av förvaltningsärenden" Sou 1994: 117

Det svenska statsskicket, (The Government of Sweden) A reader to be used at the University level. Studentlitteratur 1993, second revised ed. 1994.

En myndighets uppgång och fall (The rise and fall of a Governmental Agency) Research report, Department of Political Science, University of Stockholm, 1991.

Regeringens och regeringskansliets organisationsstruktur, berednings- och beslutsformer under 150 år. (Organization Design and the Decision-Making Process in the Cabinet and the Chancery during 150 years) In "Att styra riket, regeringskansliet 1840-1990". Departementalhistoriekommittén. Allmänna förlaget 1990.

Regeringen och dess kansli. Samordning och byråkrati I maktens centrum (The Cabinet and its Ministries. Co-ordination and Bureaucracy in the Political Centre). Studentlitteratur 1986.

Att vara riksdagsledamot (To be a member of Parliament) In "Folkets främsta företrädare. Tre undersökningar av riksdagsledamöters arbete I och utanför riksdagen" Sou 1986:2