Böcker

1. Politiskt ledarskap. Andra upplagan. Malmö: Liber, 2016.

2. Svensk politisk historia. Strid och samverkan under tvåhundra år. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2015.

3. En marsch mot avgrunden. Socialdemokratins svarta år. Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2013. (Tillsammans med Margit Silberstein).

4. En statsvetares olika sfärer. Uppsatser kring politik och förvaltning tillägnade Daniel Tarschys. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 2010. (Redaktör tillsammans med Olof Ruin).

5. Sveriges statsministrar under 100 år: Bildt. Albert Bonnier förlag, 2010.

6. Politiskt ledarskap. Malmö, Liber, 2009.

7. Svensk politisk historia. Strid och samverkan under tvåhundra år. Lund,
Studentlitteratur. Andra upplagan 2011 (första upplagan 2007).

8. Folkomröstningar. Pocketförlaget, SNS förlag, 2005.

9. Svensk politisk historia 1809-1975. Lund, Studentlitteratur. Andra upplagan 2005 (första upplagan 2004).

10. Mellan ljusblå och mörkblå. Gunnar Heckscher som högerledare. SNS, Stockholm 2004.

11. Partier och organisationer. (Tillsammans med Mats Bäck). Sjätte upplagan 2003
(Stockholm: Norstedts Juridik). (Första upplagan 1990 (Stockholm: Publica)).

12. Nittonhundratalets Uppsala. (Tillsammans med Hans Norman). Uppsala stads historia del XI. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 2002.

13. Att lyckas med välfärdsreformer. Erfarenheter, strategier och förutsättningar. Stockholm: Reforminstitutet, 2001.

14. Politikens meningslöshet. Om misstro, cynism och utanförskap. Malmö: Liber förlag, 2000.

15. Demokratins trotjänare. Lokalt partiarbete förr och nu. Demokratiutredningens forskarvolym X, SOU 1999:130. (Tillsammans med Gullan Gidlund).

16. Premiär för personval. Forskningsrapporter utgivna av Rådet för utvärdering av 1998 års val. SOU 1999:92. (Redaktör tillsammans med Sören Holmberg).

17. Politikerförakt eller mogen misstro? Stockholm: Kommentus förlag, 1998.

18. Brukare och klienter i välfärdsstaten. Om missnöje och påverkan inom barn- och äldreomsorg. Stockholm: Publica, 1996

19. Borgerlig samverkan. Uppsala: Diskurs Förlag, 1986. (Doktorsavhandling.)

Utredningar och rapporter

20. PM till statsministern - om vikten av effektiva politiska institutioner i globaliseringens tid. Stockholm, underlagsrapport nr 29 till Globaliseringsrådet, 2009. (Tillsammans med Magnus Erlandsson)

21. Slaget om Stockholm. Stockholm, SNS, 2008. (Tillsammans med Göran von Sydow)

22. Redaktör för Genetikens möjligheter och problem, Stockholm, Pensionsforum 2004.

23. "Finansiering av personvalskampanjer", i Allmänhetens insyn i partiers val-kandidaters intäkter. Betänkande av Utredningen om offentlighet för partiers och valkandidaters intäkter. (Tillsammans med Andreas Duit). SOU 2004:22, s. 265-298.

24. Demokrati på prov. Erfarenheter av försöksverksamhet med föräldrastyrda skolor. Stockholms universitet: Statsvetenskapliga institutionen, 1997. (Tillsammans med Andreas Duit).

25. Brukarinflytande och konsumentmakt inom äldreomsorgen. Äldreuppdraget 1997:7. Stockholm: Socialstyrelsen, 1997.

26. Folket som rådgivare och beslutsfattare. Folkomröstningsutredningens betänkande. SOU 1997:56

27. Medborgarna och förvaltningen: påverkanskanaler och påverkansmöjligheter. Rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen. November 1996.

Artiklar och uppsatser

28. ”Folkomröstningar”, i Mattsson, Ingvar & Olof Petersson (red.). Svensk författningspolitik. Fjärde upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2016.

29. ”History”, i Hartley, Cathy (ed.). Western Europe 2015. London: Routledge, 2015.

30. ”Ideologidebatt på sparlåga”, i Almqvist, Kurt & PJ Anders Linder (red.). Från idyll till idéer. Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2015.

31. ”The Parliamentary System”, i Pierre, Jon (ed.). Oxford Handbook on Swedish Politics. Oxford University Press, 2015.

32. "Vågmästare eller tungan på vågen?", i Björkman, Jenny & Björn Fjaestad (red.), Tungan på vågen: Vågmästare och balanspartier. RJ:s årsbok 2012/2013. Stockholm: Makadam förlag, 2012.

33. "Konstitutionsutskottets problem med ministerstyre", i Hirschfeldt, Johan m.fl. (red.), Vänbok till Sten Heckscher. Stockholm: Justus förlag, 2012.

34. "Anmälan: Öhberg, Patrik, 2011. Politiker med karriärambitioner – en omöjlig självklarhet. En studie om karriärambitionernas betydelse i den representativa demokratin. Göteborg Studies in Politics 125. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet." Statsvetenskaplig Tidskrift 2012, nr. 3.

35. "Förnyelse av svensk socialdemokrati?", i Almqvist, Kurt & Lotta Gröning (red.), Hvad vilja Socialdemokraterna 2011. Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2011.

36. Möller, Tommy (2010), ”Missnöje som politisk kategori", i Jerneck, Magnus & Björn Badersten (red.), Kontraster och nyanser. Svensk statsvetenskap i brytningstid. Statsvetenskaplig Tidskrift årg. 112, nr. 5.

37. Möller, Tommy (2010), ”Röster räknas men resurser räknas: om lobbyism i den svenska riksdagen”, i Möller, Tommy & Olof Ruin (red.), En statsvetares olika sfärer. Uppsatser kring politik och förvaltning tillägnade Daniel Tarschys. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag.

38. "Sweden after 1945", 2009, i Western Europe 2010. 2nd Edition. London and New York: Routledge.

39. "Sweden: Still a Stable Party System?", i Lawson, Kay & Peter Merkl (eds.), When Parties Prosper. The Uses of Electoral Success. Boulder, Colorado: Lynne Rienners Publishers, 2007.

40. ”Tor Bjørklund: Hundre år med folkeavstemninger. Norge og Norden 1905-2005”. Tidsskrift for samfunnsforskning 2006, nr. 2, s. 626-630).

41. "Politiseringen av statsförvaltningen" i Rankka, Mara & Fredrik Segerfeldt (red.), Makt - Om Sveriges demokratiska underskott. Stockholm: Timbro 2006.

42. "Opinion poll politics". Axess Magazine 2006, www.axess.se

43. "Politik uppifrån kommer nedifrån", Axess, nr 1, 2006.

44. "Medborgarnas förtroende för politiker och politiska institutioner", i Behöver demokratin nya spelregler? Dokumentation från Grundlagsutredningens konferens med forskare inom statsvetenskap och juridik, 21-22 mars och 18 april 2005. Statens Offentliga Utredningar. Grundlagsutredningen. Stocholm 2006.

45. "Konfrontation", i Tema med elva variationer. Lund: Studentlitteratur 2004.

46. "Sweden", in Geer, John (ed.), Public Opinion and Polling Around the World. A Historical Encyclopedia. Oxford: ABC-CLIO, Inc. 2004.

47. "Vad står egentligen på spel? Om folkomröstningar och representativ demokrati", i Ruin, Olof (red.), Politikens ramar och aktörer. En vänbok till Ingvar Carlsson. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 2004

48. "Folkomröstningar", i Mattsson, Ingvar & Olof Petersson (red), Svensk författningspolitik. Stockholm: SNS förlag. Tredje upplagan 2011 (första upplagan 2003).

49. "Sweden's Euro Backlash: A Protest Against Those in Power" World Press Review Vol. 50, No. 12 (Även i Dagens Nyheter den 15 september 2003).

50. "Politikens förändring i senmodernitetens tid." Politologen, hösten 2002.

51. Election Year 2002: Sweden´s Social Democrats consolidate their dominance. Current Sweden No 439. Stockholm: The Swedish Institute, October 2002.

52. "Välfärdsstatens utmaningar och demokratins villkor", i Solidaritet med undantag. Rapport från forskarseminariet i Umeå 2002. Fakta & Debatt Nr. 2:2002. Stockholm: Försäkringskasseförbundet, 2002.

53. "Påverkar personvalet den politiska kulturen?" Jämställdhet – en modesak eller ett ständigt pågående arbete? Talmannens nätverk åren 1995-2002. Stockholm: Sveriges Riksdag, 2002.

54. "Kommittépolitik och parlamentarism." Statsvetenskaplig Tidskrift 2000, nr. 1, s. 66-73.

55. Äldreboende eller miljö? En kommunal beslutsprocess. Stockholms universitet: Statsvetenskapliga institutionen, 2000.

56. "Partierna som demokratins mötesplatser: En fallstudie av det lokala partiväsendet i Lidköping". Kommunal Ekonomi och Politik 1999, nr. 3. Sid. 25-50.

57. "Oppositionsrollen i en parlamentarisk demokrati", i Holmberg, H. (red), Globalisering, ideologi och nationell politik. Stockholm: Gidlunds förlag, 1999. Sid. 106-114.

58. "Ett förbrukat förtroende? Om misstron i skandinavisk politik", i Karvonen, L. & Ljungberg, E. (red.), Nordisk demokrati i förändring. Rapport 1999:1. Sundsvall: Demokratiinstitutet. Sid. 193-222.

59. "Hälsan tiger still? Om vanmakt, apati och liknöjdhet i svensk politik", i Amnå, E. (red.), Medborgarnas erfarenheter. Demokratiutredningens forskarvolym V, SOU 1999:113. Sid. 137-166.

60. "Personval och fri nomineringsrätt. Tänkbara effekter av det nya valsystemet". Förvaltningsrättslig Tidskrift 1998, nr. 2. Sid. 39-63. (Tillsammans med Svante O. Johansson).

61. "The Swedish Election 1998: A Protest Vote and the Birth of a New Political Landscape?". Scandinavian Political Studies 1998, nr. 3. Sid. 261-276.

62. Är liberala partier dömda till marginalisering? 1998 års Bertil Ohlin-föreläsning. Stockholm: Bertil Ohlininstitutet, 1998.

63. "Mötet med välfärdsstaten. Om exit-strategins begränsningar." Kommunal Ekonomi och Politik 1997, nr. 1.

64. "Från medlemspartier till väljarpartier", i På medborgarnas villkor. En demokratisk infrastruktur. Bilaga till betänkande av Demokratiutvecklingskommittén. SOU 1996:162. Sid. 129-187. (Tillsammans med Mikael Gilljam).

65. "Partiernas roll i en förändrad demokrati". Demokratin i våra händer. Stockholm: Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, 1994.

66. "Välfärdens lokala produktion och fördelning", i Gustafsson, G. (red.), Demokrati i förändring. Svenska kommuner och landsting i det lokala välfärdssamhället. Stockholm: Publica, 1993. Sid. 105-128. (Tillsammans med Lars Strömberg och Lennart Nilsson).

67. "Forskning om svensk politisk historia 1945-1980", i Lövgren, B, Möller, T, Nilsson, T. & Petersson, L, Svensk politisk historia. En kommenterad litteraturöversikt. Uppsala: Swedish Science Press, 1993. Sid. 169-232.

68. "Lärobokens problem – och recensionens." Statsvetenskaplig Tidskrift 1992, nr. 2. Sid. 187-191. (Tillsammans med Mats Bäck).

69. "Socialdemokratin som koalition." Politologen 1991, nr. 2. Sid. 13-21.

70. "Planeterna kring den socialdemokratiska solen", i Möller, T. (red.), Framtidens idéer. Sju studier om moderaternas historia. Stockholm: 1990. Sid. 145-168.