Kontaktinformation

 

Utbildning

  • Den 26 mars i år disputerade jag i statsvetenskap vid Stockholms universitet på avhandlingen: För långt från regeringen – och för nära. Expertgruppen ESO:s födelse, levnad och död. Huvudämnet i min fil.kand.-examen är statsvetenskap och i övrigt ingår bl.a. nationalekonomi och ekonomisk historia.
  • I början av 90-talet deltog jag i en kortare intensivutbildning i engelska i Cambridge med inriktning på EU-terminologi.
  • 1988 genomgick jag den första omgången av statens controllerutbildning.
  • År 1976 antogs jag till och genomgick Statskontorets utredarutbildning.

 

Förtroendeuppdrag

Vid sidan av min anställning utför jag utredningsuppdrag, bl.a. åt Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, SCB och Riksrevisionen. Jag har även en egen firma, Lemne Analys & Research AB.

  • Våren 2007 var jag anställd som utredare vid det dåvarande jordbruksdepartement och ledde en översyn av departementets egna och dess myndigheters analysresurser. Översynen har i dag lett till att Livsmedelsekonomiska institutet i Lund lagts ned.
  • 1997–2000 var jag styrelseordförande i Norrenergi AB, ett kommunalt bolag samägt av Solna och Sundbyberg.
  • 1993–1998 ingick jag i styrelsen för Stiftelsen föremålsvård i Kiruna som Kulturdepartementets representant i styrelsen.
  • Under 1996–97 deltog jag i en intern arbetsgrupp kring införandet av mål- och resultatstyrning i RK.
  • 1993–95 expert i Lars Jedings utredning om strukturförändringarna i försvaret. Jag ingick också i sekretariatet för Handikapputredningen i början av 90-talet.
  • 1992 var jag sakkunnig i Bengt K Å Johanssons utredning om länsbostadsnämnderna.

 

Publikationer

Böcker

För långt från regeringen – och för nära. Expertgruppen ESO:s födelse, levnad och död. Akademisk avhandling. Monografi. 2010

Tarschys, D. & Lemne, M. (red.) 2013 Vad staten vill – mål och ambitioner i svensk politik. Antologi. Gidlunds förlag.

Artiklar

Bo Smith-utredningen betraktad från andra sidan bron, Politica, 48. årg. nr 4: 455-480, 2016. (Tillsammans med Göran Sundström).

Slaget om välfärden: sjutton essäer om socialförsäkringarna och Försäkringskassan i framtiden. Socialförsäkringsrapport 2009:11. Var anlitad som redaktör för en antologi med bidrag av forskare, tjänstemän och samhällsdebattörer samt författare till den avslutande, sammanfattande essän, 2009.

Analysverksamhet inom Jordbruksdepartementets område – utvärdering av och förslag rörande Livsmedelsekonomiska institutet. PM 2007-08-08. Avrapportering av uppdraget (dep.protokoll 2007-03-01 §31) att genomföra en översyn av analysverksamheten inom Jordbruksdeparte-mentets område.

Från ansvarsskiften till samordning – om ansvarsförändringar mellan staten, kommunerna och landstingen under 30 år. PM till Ansvarskommittén 2003-09-01. (Tillsammans med Ingrid Strömberg).

Alltför många frågetecken – sammanfattande bedömning av rappor-terna från Integrationsverket. Uppdrag från dåvarande riksdagens revisorer att kvalitetsgranska ett antal rapporter från myndigheten. Publicerad som bilaga till RR 2002/03:6. Främja och förklara – kan Integrationsverket förändra?

Ds 2000:23 Med många mått mätt – en ESO-rapport om internationell benchmarking av Sverige (som redaktör).

SOU 1999:144 Demokrati på remiss. Demokratiutredningens skrift nr 30 (tillsammans med Lars-Erik Eriksson & Inger Pålsson).

Ds 1998:57 (2 vol.) Kommittéerna och bofinken – kan en kommitté se ut hur som helst? Rapport till ESO (tillsammans med Viviann Gunnarsson).

Ds 1994:16 Varför kulturstöd? – Ekonomisk teori och svensk verklighet. Rapport till ESO (tillsammans med Astri Muren, finn Hedvall och Carina Lindroth).

Ds 1989:3 Svensk sektorsforskning. Statsrådsberedningen.

Konferenspapper

Myndigheternas utvärderingar – resultat från en enkätundersökning. Papper presenterat vid Svenska utvärderingsföreningens konferens 23-26 oktober 2007, Stockholm. (Tillsammans med Åsa Sohlman)

From Drainpipes to Integrated Systems, Evaluations for policy efficiency and democratic development in different policy sectors in Sweden. Paper to the European Evaluation society. 7th Conference, London October 2-4, 2006.

Governance, Democracy and Evaluation – from not evaluating at all to learning from ex post evaluations – the strenuous Swedish way towards accountability Presented at the European Evaluation Society’s 6th Conference. Berlin, September 29-October 2, 2004. (Tillsammans med Åsa Sohlman)

Learning from evaluations – who learns what, when and why? The EES, 5th conference, Seville 2002. (Tillsammans med Barbro Anell)

Whether to consider Events before or after – A comparison between the different evaluation traditions in Sweden and the European Union. Presented at Evaluation ‘97 “Theory and Practice: Partners in evaluation”, American Evaluation Association 12th Annual Meeting, November 5-8, 1997. (Tillsammans med Viviann Gunnarsson)

Andra publikationer

Bidrag till försvarshistoriska museiverksamheter – en översyn (Rapport 2012:26).

Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald – en övergripande analys. PM från Statskontoret 2011-05-20.

Den framtida arbetsmarknadsutbildningen – att blicka bakåt för att se framåt. PM från Statskontoret 2007/7-5. Uppdrag från Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning (N 2006:10).

Konkurrerande eller kompletterande styrmodeller – en analys av styrningen i försvaret. PM från Statskontoret till Försvarsstyrningskommittén 2005:15. (Tillsammans med Heidi Bogren).

FMV:s initiativ, förslag och avtryck i omvärlden 1996-2003 (2004) och FMV och 2004 års försvarsbeslut – en studie av inflytande och avtryck (2005). Två rapporter om det politiska genomslaget av en myndighets initiativ och förslag i beslutsprocessen. (Tillsammans med Staffan Sohlman)