Politik och kritik - en feministisk guide till statsvetenskap. Red. tillsammans med Lenita Freidenvall. Studentlitteratur, 2010.

"Teaching Political Science through Memory Work" (tillsammans med Maria Wendt och Cecilia Åse) i Journal of Political Science Education, vol 5, no 3, pp 179-197.

"Feeding children and protecting women: The emergence of breastfeeding as an international concern", i Women's studies international forum, 2009, vol 32, no 3, s. 240-248.

"Memory Work Reconsidered" (tillsammans med Maria Wendt och Cecilia Åse), i NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2008, 16:4, 228-240.

”Kön och nation i vardag och vetenskap” (tillsammans med Maria Wendt och Cecilia Åse), i Statsvetenskaplig tidskrift 2007 nr 3.

Ett ögonblick (utanför ordningen) - om minnesarbete i undervisningssituationer (tillsammans med Maria Wendt och Cecilia Åse). Working Papers 2007:1, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2007.

”Motherhood and Gender Equality. A Swedish Perspective.”, i Signe Arnfred & Eva Evers-Rosander (eds.) Debating Motherhood, kommande, Nordiska afrikainstitutet.

"'Heja Uffe!' Så legitimeras mäns överordning" (tillsammans med Maria Wendt), i Kvinnovetenskaplig tidskrift no. 4, 2006 s. 7-27

”Heja Uffe! Eller så legitimeras mäns överordning” (tillsammans med Maria Wendt Höjer), Kvinnovetenskaplig tidskrift, no. 4, 2006

”Taking Care of the Public/Private split. Strategies to separate Motherhood from Work” Paper presented at the IPSA World Congress, 9-13 July 2006, Fukuoka, Japan. Published in Ritsumeikan Journal on Language and Culture.

”Breastfeeding – power and responsibility” Paper presented at the conference Negotiating gender justice, Gothenburg, 28 February – 2 March 2005.

”Ett ögonblick (utanför ordningen). Om minnesarbete i undervisning.” (tillsammans med Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse) Presenterad på projektkonferens Genus i praktiknära forskning november 2005.

”För nationens skull: ett minnesarbete” (tillsammans med Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse) Papper presenterat vid projektkonferens på Sigtunahöjden, 14-15 maj 2004 inom projektet Genusperspektiv i praktiknära forskning.

”Introduktion till den svenska utgåvan” (tillsammans med Hillevi Lenz-Taguchi) i Samtalet som kom bort. Idéer om kvinnors bildning, HLS Förlag, 2004.

”Med könsarbetsdelning i fokus. En introduktion till den feministiska diskussionen om arbete och kön” i Fronesis no. 9-10 (nr. 1-2, 2002).

”Kvinnors separata organisering” i Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som framtidsverkstad. Rapport från en nordisk forskningskonferens 28.2-1.3.2002, Stockholm.

”Flott och flamberat – mat, minne och makt”, (tillsammans med Maud Eduards m.fl.) i Arkiv XX Paradigm, kanon och kontinuitet. Den tredje vetenskapliga Stockholmskonferensen. 27-28 September 2002.

Livets dubbla vedermödor: om moderskap och arbete, Stockholm studies in politics, no. 80. Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2001.

Elva texter i politisk teori (Redaktör och författare av introduktion tillsammans med Peter Hallberg och Ulf Mörkenstam), Liber, 2001.

”I vetenskapens namn – ett minnesarbete” (tillsammans med Malin Henriksson, Maria Wendt Höjer, Ulrika Thomsson och Cecilia Åse) i Kvinnovetenskaplig tidskrift, No. 1, 2000.

”Närvarons politik” recension av Lena Wängneruds avhandling, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1998 no. 3-4.

”Licensed to care – a Study of Swedish Family Day Care Providers”. Paper presented at the Gender, Work and Organization Conference January 9-10, 1998. Hosted by the Manchester Metropolitan University & The University of Manchester Institute of Science and Technology.

”Empirisk sanning och politisk konsekvens” i Statsvetenskaplig tidskrift, 1996 no. 2.

”Mäns rättvisa och kvinnors underordning” i Lindensjö, Mörkenstam & Reinikainen (red) Liberalismen och den moderna demokratin. Studentlitteratur, 1996.

”Om integrering av feministisk teori i undervisningen” (tillsammans med Peter Strandbrink) i Didactica minima, 1996 no. 2. (Även publicerad i PU-rapport 1996:1, PU-enheten, Stockholms universitet).

Populärvetenskapliga artiklar, i urval

”Kunskap, kohandel och kanelbullar” i Familjedaghem nr. 3/2004

”Arbete – en fråga om moderskap” i Förskoletidningen nr. 5/2002.

”En politisk konstruktion som leder till känslor av otillräcklighet” i FöräldraNätet nr. 2/2002.

”Myten om det opolitiska moderskapet” i 00-tal nr. 6-7/2001.

”Livets dubbla vedermödor” i Familjedaghem nr. 6/2001

”Först och främst kvinnor?” i BANG nr. 4/2000.