Kontakt

Jag disputerade 1999 på avhandlingen Right Against Right: Membership and Justice in Post-Soviet Estonia. I den boken gör jag en normativ analys av rättviseproblematiken i den estländska medborgarskapsfrågan, med bäring för en rättvis lösning på medborgarskapsfrågor generellt i nya och återupprättade stater.

 

För närvarande arbetar jag på en bok om rättvisans allmängiltighet, med arbetsnamnet The Universality of Justice. Jag försvarar där en universaliserbar och allmängiltig rättviseföreställning med ett koherentistiskt argument, enligt vilket idealet om universaliserbarhet är rationellt härledbart från det transkulturellt existerande idealet om reciprocitet. Boken tar på så vis upp kampen med en kulturrelativistisk trend inom samtida politisk filosofi med ett argument närbesläktat med det som tidigare förts fram av Jürgen Habermas. Enligt mitt argument övervärderar kulturrelativismen kulturella skillnaders betydelse for normers giltighet.

Jag tjänstgör som forskarassistent på statsvetenskapliga institutionen där jag undervisar i politisk teori. Jag är för närvarande sekreterare i Statsvetenskapliga Förbundets styrelse och var under höstterminen 2001 gästforskare på statsvetenskapliga institutionen vid Columbiauniversitetet i New York.