Kontaktuppgifter

Forskningsinriktning:

 

 
Ingrid Svensson
 
 

Svensk- och nordisk politik, hälso- och sjukvårdsförvaltning; Välfärdspolitik (normativt): religion, kropp och hälsa i förhållande till svensk/nationell välfärdsideologi. Jämförande politik

 

Avhandlingsprojekt:

Mitt avhandlingsprojekt behandlar förhållandet mellan välfärdsstat och religionsutövning, särskilt sådan typ av nyreligiositet som numera kännetecknar de skandinaviska länderna som kulturellt sett är och/eller varit sekulära men konstitutionellt sett har präglats av starka band mellan stat och luthersk nationalkyrka. Studien är en fallstudie av svensk normbildning inom socialutskottets och socialdepartementets politikområden och behandlar de politiska konsekvenserna (inklusive myndigheters bedömning av) religiös förändring på medborgar- och/eller massnivå i skiftet mellan 1900- och 2000-tal. Å ena sidan fokuseras statliga institutioners förhållande till alternativ-/komplementärmedicin i gränslandet mellan religion och terapi, å den andra, religiösa minoriteters förhållande till den huvudsakligen sekulära majoritetskulturen vad beträffar välfärd och hälsa på individuell respektive nationell nivå.

Undervisning

För närvarande håller jag följande kurser inom grundutbildningen i statsvetenskap. Grundkursens inledande delmoment politisk teori (5p); Fortsättningskursens avslutande delmoment självständigt arbete (5p) samt, även, seminarier inom momentet komparativ politik (där Merrick Tabor är momentansvarig). I ämnet samhällsvetenskap har jag en kurs om 5 p. i Svensk- och jämförande politik.

CV - utbildning

Arbetsterapeututbildning 120 p. Västerbottens vårdhögskola 1985
Musikterapi, 20 p. Musikhögskolan i Stockholm 1990
Magisterexamen i engelska 160 p. Stockholms universitet 1998
Magisterexamen i statsvetenskap, Stockholms universitet 1999
Antagen till forskarutbildning 1999