Böcker

1. Anders Håkansson, Konsten att vinna ett val. En studie av fram- och tillbakagångar för socialdemokraterna i kommunalvalet 1988. Lund: Statsvetenskapliga institutionen 1992.

2. Henry Bäck och Anders Håkansson (red): Väljare i kommunalvalet. Om missnöje, misstroende och politisk kultur. Stockholm: SNS Förlag 1994.

3. Anders Håkansson (red): Folket och kommunerna. Systemskiftet som kom av sig. Stockholm: Stockholms Universitet, Statsvetenskapliga institutionen. Rapport Nr. 1997: 1.

4. Gissur Ó Erlingsson, Anders Håkansson, Karl Magnus Johansson och Ingvar Mattson, Politiska partier. Lund: Studentlitteratur 2005.

Tidskriftsartiklar och bokkapitel

1. Samband mellan ekonomisk och politisk utveckling i Sverige. En forskningsöversikt. Statsvetenskaplig Tidskrift 1987: 1, s. 61-79. 

2. Kommunalvalet 1985. En första analys av väljarnas lojaliteter och bytesbenägenheter. I Stenelo, L-G. (red): Statsvetenskapens mångfald. Festskrift till Nils Stjernquist. Lund: Lund University Press 1987. (Tillsammans med Bo Bjurulf). 

3. Ekonomisk utveckling och valresultat. En undersökning av resultaten i de svenska valen 1932-1985 och en kritisk granskning av den moderna politiska ekonomin. Statsvetenskaplig Tidskrift 1988: 2, s. 121-137. 

4. Valet 1988. En förutsägelse av valresultatet utifrån den ekonomiska utvecklingen. Statsvetenskaplig Tidskrift 1988: 2, s 182-184. 

5. Demokratiseringsprocesserna i Östeuropa - händelseutveckling och valresultat. Statsvetenskaplig Tidskrift 1990: 4, s. 335-361. (Tillsammans med Tomas Niklasson). 

6. Inledning: Partival, valdeltagande och politisk aktivitet på kommunal nivå. I Bäck, H. och Håkansson, A. (red): Väljare i kommunalvalet. Om missnöje, misstroende och politisk kultur. Stockholm: SNS Förlag 1994.

7. Det kommunala valresultatet i Malmö: Hade kommunala faktorer någon betydelse?  I Bäck, H. och Håkansson, A. (red): Väljare i kommunalvalet. Om missnöje, misstroende och politisk kultur. Stockholm: SNS Förlag 1994. 

8. Det socialdemokratiska valnederlaget och utvecklingen mot "dealignment" i Sverige. I Bjurulf, B. och Fryklund, B. (red): Det politiska missnöjets Sverige. Statsvetare och sociologer ser på valet 1991. Lund: Lund University Press 1994. 

9. Kris för de svenska partierna? Statsvetenskaplig Tidskrift 1995:1, s. 45-51.

10. Inledning: Medborgarna och den kommunala verksamheten i förändring. I Håkansson, A. (red): Folket och kommunerna. Systemskiftet som kom av sig. Stockholm: Stockholms Universitet, Statsvetenskapliga institutionen. Rapport Nr. 1997:1. (Tillsammans med Bo Bjurulf).

11. Nittiotalets förändringsvåg: Systemskifte och besparingar. I Håkansson, A. (red): Folket och kommunerna. Systemskiftet som kom av sig. Stockholm: Stockholms Universitet, Statsvetenskapliga institutionen. Rapport Nr. 1997:1.

12. Medborgarnas reaktioner på de stora förändringarna. I Håkansson, A. (red): Folket och kommunerna. Systemskiftet som kom av sig. Stockholm: Stockholms Universitet, Statsvetenskapliga institutionen. Rapport Nr. 1997:1.

13. Avslutning. I Håkansson, A. (red): Folket och kommunerna. Systemskiftet som kom av sig. Stockholm: Stockholms Universitet, Statsvetenskapliga institutionen. Rapport Nr. 1997:1.

14. Systemskiftet som kom av sig. Förändringsarbete och medborgerliga reaktioner i 90-talets svenska kommuner. Kommunal ekonomi och politik 1997:1, s 41-52. 

15. Vilka kandidater vinner på personval? Personröstandet i 1998-års riksdagsval. I Holmberg, S. och Möller, T. (red): Premiär för personval SOU 1999:92.

16. Bound to lose? Societal Structure and Social Democratic Election Results 1919-1991 (translated by Susanna Lindberg), in Linde, Claes, Eduards, Maud & Segerberg, Alexandra (eds) State of Welfare, Politics, Policies and Parties in (Post-) Welfare Society. Stockholm, Department of Political Science, 2006

17. "Förnyelse eller eftergift? De svenska socialdemokraternas utveckling sedd i ljuset av personvalsfrågan." I Rappe, Axel och Nygård, Mikael (red): Politikens villkor i den globaliserade världen. En antologi om politikens och de politiska partiernas förändrade ramvillkor. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2012.

Recensioner

1. Recension av Rommetvedt, H.: Lokalvalg eller riksgallup? Statsvetenskaplig Tidskrift 1989:4, s. 335-338.

2. Recension av Petersson, O.: Maktens nätverk. Häften för kritiska studier 1991:1, s. 63-65.

3. Recension av Pontusson, J.: The Limits of Social Democracy. Statsvetenskaplig Tidskrift 1994:1, s. 101-104.

Konferensuppsatser

1. Centerpartiets väg från nederlag till nederlag. Uppsats framlagd vid Statsvetenskapliga institutionens Forskardagar 2018.