Utbildningens mål

Utbildningen på forskarnivå i statsvetenskap syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, ingående träning i forskningsmetodik och goda insikter i de problemställningar som förekommer inom forskningen och vid den praktiska tillämpningen. Utbildningen skall göra den studerande förtrogen med skilda samhälls- och idéstrukturer och ge en bred orientering om forskningsutvecklingen inom ämnet i avsikt att göra den studerande till en kritisk och självständig forskare med förmåga att planlägga och utarbeta vetenskapliga rapporter. Vidare syftar utbildningen till att göra den studerande lämpad att i egenskap av forskare, lärare och expert fullgöra sådana uppgifter i samhället där gedigna kunskaper i statsvetenskap är av värde.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen författas en doktorsavhandling på svenska eller engelska. Denna är antingen en monografi (en avhandling indelad i kapitel) eller en sammanläggningsavhandling (bestående av ett antal artiklar och en ”kappa” som knyter samman dessa). Under arbetet får den forskarstuderande hjälp av två handledare och presenterar kapitelutkast och längre avhandlingsdelar vid olika seminarier. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation.

Utbildningen består också av kurser. Vissa av dessa är direkt knutna till det egna avhandlingsarbetet, andra är metodkurser som passar alla statsvetare. Vissa kurser är obligatoriska, andra väljer den forskarstuderande själv i samråd med sina handledare.

Mer om utbildningen finns att läsa under Regler och föreskrifter.

 

Länkar

Jämställdhet och likabehandling

Studera med funktionsnedsättning