Torbjörn Larsson har läst utredningen "Föräldraledighet för statsråd?".
Torbjörn Larsson har läst utredningen "Föräldraledighet för statsråd?".

Utredningen, som tillsattes 2015 av nuvarande regering, har haft i uppdrag att se över möjligheten för ett statsråd att vara ledig i samband med ett barns födsel eller adoption på samma sätt som övriga på arbetsmarknaden.

- Sverige är känt som landet där regeringen, innan den fattar beslut i en fråga, noga har utrett det problem som ligger till grund för beslutet. Både stora och små frågor analyseras ofta grundligt innan de beslutas av regeringen. Det är denna utredning ett tydligt exempel på - ett mycket begränsat problem har gett upphov till en statlig offentlig utredning på inte mindre än hundra sidor, säger Torbjörn Larsson.

Nuvarande ordning fungerar

Nuvarande ordning är att ett statsråd kan få sin arbetsbörda reducerad helt eller delvis för att kunna vara hemma med barn efter beslut av statsministern. Det föräldralediga statsrådets beredande och beslutande funktioner i regeringen har då övertagits av det statsråd som står på den så kallade ersättarlistan (det finns en ersättare för varje statsråd som träder in vid statsrådets frånvaro vid regeringssammanträde).

- Denna ordning tycks ha fungerat väl vid kortare frånvaro enligt utredningens egna efterforskningar med statsråd och andra berörda. Så några egentliga problem med den ordning som gäller har utredningen alltså inte identifierat, säger Torbjörn Larsson.

Tre modeller för statsråds frånvaro

Med tanke på statsrådsuppdragets karaktär ser utredningen det som svårt för ett statsråd att vara frånvarande annat än under en kort tid.  De ser heller inte att det kan bli tal om en rätt till föräldraledighet, motsvarande den som anställda har enligt föräldraledighetslagen, utan det är ytterst statsministern som avgör om en sådan frånvaro kan medges och hur den i så fall ska utformas.

Vad utredningen presenterar är förslag på tre olika modeller som kan användas som stöd för hur ett statsråds frånvaro för att vara hemma med sitt barn kan se ut. Modellerna är att statsministern utser en ersättare enligt den s.k. ersättarlistan, statsministern utser en eller flera ersättare genom s.k. § 5-förordnande eller att statsministern förordnar ett nytt statsråd.

Inget uttömmande svar trots utredning

Torbjörn Larsson ställer sig frågande till om alla realistiska alternativ uttömts:

- Utredningen lyfter fram att vissa konstitutionella frågor rörande det lediga statsrådets ansvar, främst i förhållande till riksdagen, kan vara problematiska. Det kan också ifrågasättas om inte utredningen underskattar problemet med att låta andra statsråd temporärt vikariera för varandra, eller problemet med att utnämna ett nytt statsråd för en mycket kort tid. Varför, frågar man sig, lyfter inte utredningen fram möjligheten för statsministern att temporärt entlediga det statsråd som vill vara föräldraledigt och utnämner temporärt det aktuella statsrådets statssekreterare till statsråd? Det skulle lösa en hel del av de konstitutionella problemen. Statssekreteraren har uppenbarligen bättre kännedom om sakfrågorna och kunskap om beredningsprocesserna inom departement än någon kollega i regeringskretsen eller någon utanför.

- Mer än hundra sidor utredning har således inte gett något uttömmande svar om vem eller vilka som ska ersätta ett föräldraledigt statsråd och vilka konsekvenser detta kan få för arbetet i regeringskansliet, säger Torbjörn Larsson.